Vedtægter HF Fremtiden

 

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN FREMTIDEN

 

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

 1. Foreningens navn er Haveforeningen Fremtiden. Foreningens hjemsted er Københavns kommune
 2. Foreningen er stiftet 17.10.2009

 

§ 2.  Formål og virke                  

 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på matrikel nr. 5431, Udenbys Klædebo Kvarter, København, Matrikel 165, Udenbys Klædebo Kvarter, København og Matrikel 15, Emdrup, København   i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Hovedstaden Syd og Kolonihaveforbundet
 2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
 3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.

 

§ 3. Definitioner

 1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt. 

 

§ 4.  Medlemmer

 1. Med bestyrelsens godkendelse kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.
 2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl i den tidligere Hovedstadsregion (de tidligere Københavns, Roskilde og Frederiksborg amter samt Københavns og Frederiksberg kommuner).
 3. Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Hvis medlemmet får bopæl udenfor de kommuner, som er nævnt i § 4, stk. 2, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skrift­ligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 9A
 4. Optagelse af nye medlemmer sker i henhold til de i foreningens lejekontrakt med Københavns kommune gældende regler. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4.6, 4.7 og 4.8. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.  Medlemskabet og lejeretten er personlig og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud. Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om et kortvarigt udlån, jf. Tillæg til Standardlejevilkår for leje af en havelod under kolonihaveforbundet (foreninger på lejet jord), afsnit 1, punkt 6.
 5. Et medlem må kun leje/eje en have under Kolonihaveforbundet
 6. Medlemmet har, i det omgang foreningens lejekontrakt med Københavns kommune giver mulighed for det, ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner,  hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
 7. Medlemmet har, i det omgang foreningens lejekontrakt med Københavns kommune giver mulighed for det, ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.
 8. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset, i det omgang foreningens lejekontrakt med Københavns kommune giver mulighed for det.Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
 9. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som sammen med bestemmelserne i foreningens vedtægterregulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet, som skal indeholde de til enhver tid gældende standardlejevilkår for Kolonihaveforbundet.
 10. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.
 11. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på. 

 

§ 5.  Hæftelse

 1. Det påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse, idet medlemmerne dog hæfter personligt og solidarisk/pro rata for lån, som optages efter lovlig vedtagelse på foreningens generalforsamling, hvis kreditor som vilkår for långivningen har krævet solidarisk/pro rata.

 

 

§ 6.  Medlemskapitalen

 1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i foreningskapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte andel i foreningskapitalen ved fastsættelsen af bebyggelsens værdi. 

 

§ 7.  Leje og andre pligtige pengeydelser

 1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
 2. Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.
 3. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 4. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde, hvis medlemmet efter bestyrelsens påkrav om overholdelse af medlemmets pligter ikke opfylder påkravet. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.  
 5. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

                                       

§ 8.  Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

 1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
 2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 3. Hovedvandledningerne, til og med stophanerne i de enkelte haver, tilhører og vedligeholdes af foreningen.
 4. Vandforsyningens rørsystem i den enkelte have, tilhører og vedligeholdes af pågældende havelejer. Medlemmerne er ansvarlig for at disse installationer er tætte og i god stand.
 5. Det pålægges de enkelte medlemmer at sørge for at stophanerne i deres respektive haver bliver beskyttet mod nedbrydning - i form af afskærmning, så stophanen er beskyttet mod jord og samtidig være frit tilgængelig, når vandet skal åbnes. I forlængelse af dette, påhviler det de enkelte medlemmer selv at betale for eventuelle reparationer af stophanerne, hvor reparationen skyldes manglende afdækning.

 

§ 9.  Fællesarbejde

 1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde
 2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 

 

 

§ 9A.  Ophævelse/opsigelse af lejemålet

 1. I følgende tilfælde kan et medlem ekskluderes af foreningen og brugsretten til haven bringes til ophør af bestyrelsen:

a)   Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til lejeren. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

b)   Såfremt et medlem i væsentlig grad misrøgter haven eller hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra og trods bestyrelsens indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området udefra fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer mv

c)   Såfremt et medlem udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i § 4.4, tager fast bopæl uden for det i vedtægternes § 3.2 angivne område, eller lejer/ejer mere end en have under Kolonihaveforbundet og trods påtale fortsætter dermed.

d)   Såfremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer. Ophævelsen gælder i så fald alle personer på lejekontrakten.

e)   Såfremt lejeren af et havelod får bopæl udenfor de kommuner, som er nævnt i 4. stk. 2 og ikke meddeler dette til formanden eller kassereren ophæves lejekontrakten med haveforeningen.

 

 1. Såfremt lejer ikke inden 4 uger efter lejemålets ophævelse har fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende kolonihaveafståelsesregler kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

 

 

 

§ 10.  Generalforsamling

 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent og referent.
 • Beretning.
 • Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 • Indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
 • Valg af formand/kasserer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af interne revisorer og suppleanter.
 • (evt.) Valg af ekstern revisor.
 • Valg af vurderingsudvalg.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det. 
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.      
 3. Bestyrelsen er i de i stk. 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen. Jf. stk. 3 afgør generalforsamlingen eller bestyrelsen hvornår den ekstraordinære generalforsamling indkaldes og afholdes. 
 4. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen. 
 5. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.            
 6. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.  
 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse, med mindre et andet tilstedeværende medlem på generalforsamlingen ønsker at opretholde forslaget.           
 8. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.  
 9. Der kan afgives2 stemmer pr. havelod  
 10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.        
 11. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.  Skal der stemmes om forslag til:
 • Vedtægtsændring
 • Optagelse af kollektive lån 
 • Ekstraordinære indskud
 • Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

 1. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet offentliggøres eller sendes ud til foreningens medlemmer. 

 

§ 11.  Bestyrelsen

 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. 
 2. Bestyrelsen består af 5personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 1 i ulige år. Medlemmer af vurderingsudvalget må ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.  

 1. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
 2. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen. 
 3. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.   
 4. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot èt medlem af bestyrelsen begærer det. 
 5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.  
 7. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.
 8. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
 9. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen. 
 10. Hvis der skal fastsættes honorar til tillidsvalgte i bestyrelsen, er det generalforsamlingen der beslutter dette.
 11. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

a)   en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

b)   en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,

c)   en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

d)   en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand 

e)   en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

f)    Generalforsamlingen har bemyndigelse til at beslutte at bestyrelsesarbejdet eller dele heraf overlades til en administrator. Generalforsamlingen kan bestemme, at betalingen for administrators ydelser afholdes af det enkelte medlem (indtrædende eller udtrædende) eller af foreningen.

g)   Generalforsamlingen har bemyndigelse til at beslutte at bestyrelsesarbejdet eller dele heraf overlades til en administrator. Generalforsamlingen kan bestemme, at betalingen for administrators ydelser afholdes af det enkelte medlem (indtrædende eller udgående) eller af foreningen.

 

 

 

§ 12.   Vurderingsudvalg

 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes.
 2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Efter første punktum skal der stå: Medlemmer af bestyrelsen må ikke udgøre et flertal i vurderingsudvalget. Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år. Derudover vælges x antal vurderingssuppleanter for 1 år af gangen. Generalforsamlingen fastsætter antallet af suppleanter
 3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
 4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen. 
 5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).
 6. Vurdering skal aftales senest 6 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.  

 

§ 13. Klagemuligheder

 1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.

 

§ 14.  Tavshedspligt

 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen. 
 2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber. 

 

§ 15.  Tegningsret   

 1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

 

§ 16.  Regnskab og revision

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
 2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.  
 3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget. 
 4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.  
 5. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.
 6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
 7. Revisorerne har ret til at foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

 

§ 17. Foreningens opløsning

 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.  
 2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
 3. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
 4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

 

           

 

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. maj 2019

 

_______________                                            _______________

  Jørgen Ullman                                                             Pia Nielsen

     Formand                                                                   Sekretær

Dato _______                                                    Dato: ________

                                   _________________

                                        Marianne Høimann

                                             Dirigent

                                   Dato: ________

 

| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel