Lejekontrakt mellem Københavns kommune og Kolonihaveforbundet + tillæg

1. Lejekontrakt mellem Københavns kommune og Kolonihaveforbundet i Danmark

2. Genudlejningskontrakt mellem Kolonihaveforbundet i Danmark og HF Fremtiden


1.
L E J E K O N T R A K T

 

Mellem undertegnede

 

Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Ejendomme

Nyropsgade 1

1602 København V

 

(i det følgende kaldet udlejer) og

 

Kolonihaveforbundet for Danmark

Frederikssundsvej 304 A,

2700 Brønshøj,

 

og

 

Forbundets Kreds 1

Toftegårds Alle 42, 1. sal

2500 Valby

 

 

(i det følgende kaldet lejer.)

 

 

 

§ 1

Det lejede

 1. Lejeaftalen omfatter PC. 1 ad matr.nr. 165 med et bruttoareal på 17.642 m2 og et nettoareal på 15.631 m2.

 2. Det lejede areal er udlagt som et varigt kolonihaveområde i henhold til lov om kolonihaver. 

 

§ 2

Anvendelse

     1.     Det lejede areal må alene anvendes til havebrug og skal af lejer stilles  

           til  rådighed for H/F Fremtiden på de i denne kontrakt anførte vilkår.

 

 1. Husene på den enkelte havelod i haveforeningen må alene benyttes til sommerophold, d.v.s. beboelse med natophold i den periode, der er fastsat i kommuneplanen for Københavns Kommune, p.t. 1. april – 31. oktober, og kun for én familie med fast bopæl i den tidligere Hovedstadsregion (de tidligere Københavns, Roskilde og Frederiksborg Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner).

 

 1. Lejer og dennes fremlejetagere er forpligtede til at være bekendt med de på det lejede eventuelle tinglyste deklarationer m.v. samt at være ansvarlig for, at disse overholdes.

 

 1. Lejer er bekendt med, at dele af det lejede kan være kortlagt som forurenet.

 

§ 3

Ikrafttræden, uopsigelighed og opsigelse

 

 1. Lejekontrakten træder i kraft den 1. april 2011.

 

 1. Denne lejekontrakt afløser alle tidligere indgåede lejekontrakter og tillæg vedrørende det lejede, jf. at lejemålet er en fortsættelse af et tidligere lejemål, som er indgået med virkning fra 1. januar 1992. Ved lejer og udlejers underskrift på denne lejekontrakt er de tidligere lejekontrakter og tillæg således ikke længere gældende.

 

 1. Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt indtil 31. december 2024, hvorefter lejemålet ophører uden yderligere varsel medmindre anden skriftlig aftale forinden er truffet mellem lejer og udlejer.

 

 1. Fra lejers side kan lejemålet  opsiges med 3 måneders varsel til ophør den 1. november.

 

 1. Lejer er dog forpligtet til mod et forud givet varsel på 3 måneder, til enhver tid og uden krav på erstatning at afstå de nødvendige arealer til stianlæg, vejanlæg, lægning af ledninger og eventuelle andre offentlige anlæg. Ved afståelse af nødvendige arealer (nettoarealer) vil lejen blive nedsat i forhold til det afgivne areals størrelse.

 
 

§ 4

Lejens størrelse og regulering

 

 1. Den årlige leje (som er gældende fra 1. april 2011) er aftalt til 4,30kr. pr. m² nettoareal, dvs. i alt 67.213,30 kr. årligt.

 

 1. Lejen betales halvårligt forud, dvs. den 1. april og den 1. oktober. Første gang der skal betales leje er den 1. april 2011 for perioden 1. april – 30. september 2011 med 33.606,65  kr.

 

 1. Den aftalte leje i § 4.1. reguleres hvert år pr. 1. april i overensstemmelse med vedhæftede bilag 2 frem til 31. december 2024.

 

 1. Lejer kan ikke undlade at betale leje og andre pengepligtige ydelser på forfaldsdagen under påberåbelse af modkrav på udlejer.

 

 1. Ved forsinket betaling af leje og andre pligtige pengeydelser opkræves morarente i henhold til de til enhver tid gældende regler (renteloven).

 

 1. Det er mellem lejer og udlejer aftalt, at lejer ikke stiller depositum ved lejekontraktens indgåelse.

 

 1. Lejer skal ved udgangen af hvert kalenderår skriftligt orientere udlejer om ændringer i fordelingen af havearealer på det lejede, som vil betyde ændringer i det areal, der betales leje for.

 

 1. Ved udlejers forbedringer af det lejede som f.eks. kloakering er udlejer uanset den aftalte uopsigelighed berettiget til at regulere lejen ud over det som er aftalt i § 4.1 og § 4.2. Udlejer kan således kræve, at den af udlejer foretagne investering skal amortiseres over 30 år med en forrentning, der svarer til kommunens interne rente som et annuitetslån og således betales udover den leje som er aftalt i § 4.1 og § 4.2.  Forbedringerne skal på forhånd være aftalte mellem udlejer og lejer eller være påkrævet af en offentlig myndighed.

  

§ 5

Betaling af skatter m.v.

 1. De på det lejede faldende grundskatter betales af udlejer. Eventuelle bygningsskatter samt andre grundafgifter samt forbrugsafgifter, f.eks. vand- og renovationsafgifter, rottebekæmpelse mv. betales af lejer.

 

§ 6

Bebyggelse

 

 1. Lejer er ansvarlig for at opførte havehuse, skure m.v. på det lejede er lovligt opførte og lejer er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen i den enkelte haveforening fører tilsyn med, at nedenstående bestemmelser i § 6, stk. 2- 3 overholdes.

 

 1. Der må på den enkelte havelod kun opføres ét kolonihavehus samt et udhus. Den samlede bebyggelse på et lod må maksimalt udgøre 15 % af grundarealet af det enkelte lod, hvilket svarer til den bebyggelsesprocent, der er fastlagt i kommuneplanen for København. Der må dog maksimalt bygges 60 m² inklusiv udestuer og udhuse, men eksklusiv åbne og overdækkede terrasser. Bebyggelsen skal være i én etage med mulighed for tårne, spir og kupler m.v. indenfor den maksimale bygningshøjde på 4 m. Enhver bygning skal ligge mindst 2,5 m fra lodskel. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal lejer ansøge udlejer om eventuel dispensation fra reglen om skelafstand.

 

 1. Lejer skal sikre, at den enkelte haveforening inden nyopførelse eller ud- og tilbygning af bygninger af enhver art og før foretagelse af bygningsmæssige ændringer, der påvirker størrelse og placering af eksisterende byggeri indhenter en skriftlig tilladelse fra Kolonihaveforbundets kreds 1. Den skriftlige tilladelsen skal henvise til tegninger, som med angivelse af mål, herunder skelafstand indeholder oplysning om størrelse, udformning og af det planlagte byggeri. Det er ikke et krav, at tegningerne er målfaste. Tegningerne skal være godkendt af bestyrelsen i den pågældende haveforening ved forudgående dateret påtegning.

 

 1. I det omfang der bliver bygget i strid med den skriftlige tilladelse, som er meddelt efter § 6, stk. 3 og lejers fremlejetager (den enkelte fremlejetager af et lod) ikke vil rette sig efter anvisninger fra haveforeningens bestyrelse eller lejer om at bringe byggeriet i overensstemmelse med den tilladelsen, kan udlejer give lejer påbud om, at den pågældende fremlejetager/den enkelte fremlejetager af et lod, opsiges af sit fremlejemål/lod. Lejer er forpligtet til at indrette sine fremlejekontrakter med de enkelte haveforeninger således, at der er mulighed for opsigelse..

 

 1. Lejer har ret til at indlægge vand-, gas- og elledninger til arealerne, såfremt lejer overholder de gældende bestemmelser for ledningers og måleres anbringelse, benyttelse og vedligeholdelse samt betaler måler- og forbrugsafgifter.

 

 1. Lejer (kreds 1) sender løbende bestyrelsen i de berørte haveforeninger kopi af udstedte byggetilladelser.   

 

 1. Spildevandstanke (samletanke) må alene etableres, såfremt nødvendige tilladelser foreligger fra bygningsmyndigheden og evt. andre myndigheder.

 

§ 7

Husdyrhold og erhvervsvirksomhed

 

 1. Husdyrhold i de enkelte haveforeninger kan besluttes af lejer i samarbejde med den enkelte haveforening.

 

 1. Det er ikke tilladt – bortset fra almindelig marketenderivirksomhed – at drive handel eller beværtning under nogen som helst form eller at indrette og drive forlystelsesvirksomhed af nogen art på de lejede arealer. Det er endvidere ikke tilladt for de enkelte fremlejetagere at drive nogen form for erhvervsvirksomhed fra deres lod.

 

 1. Der må ikke opsættes reklamer af nogen art på arealerne eller på indhegninger omkring haverne, bortset fra sædvanlige salgsskilte eller lignende i umiddelbar forbindelse med haveforeningernes marketenderier.

 

§ 8

Ren- og vedligeholdelse

 

 1. Alle grundejerpligter i forbindelse med det lejede påhviler lejer, herunder vedligeholdelse af adgangsveje og stier til og på det lejede og veje ud for det lejede, medmindre forpligtelsen påhviler det offentlige og udføres i overensstemmelse med og under ansvar efter reglerne herom.

 

 1. De lejede arealer skal holdes i pæn og vel vedligeholdt stand, og benyttelsen må ikke medføre gener af nogen art for omgivelser og naboer.

 

 1. Lejer skal efterkomme udlejers anvisninger med hensyn til renholdelse af arealerne.

 

 1. Renholdelse – herunder snerydning samt salt-/grusstrøning i glat føre – af adgangsveje og -stier til og på det lejede og veje ud for det lejede, påhviler lejerne medmindre forpligtelsen påhviler det offentlige og udføres i overensstemmelse med og under ansvar efter reglerne herom.

 

 1. Oprensning af eventuelle grøfter på det lejede eller ud for det lejede, der ikke allerede måtte påhvile andre, påhviler lejer.

 

 1. Fældning og beskæring af træer, der tilhører udlejer, må kun ske efter forudgående aftale med udlejer.

 

 1. Lejer må ikke gøde jorden med renovation, ligesom der ikke må anvendes pesticider

 

 1. Eventuelle anlagte overkørsler til det lejede vedligeholdes af lejer.

 

 1. Hegn mod offentligt parkanlæg og stier skal være levende hegn (hæk) med en højde af mellem 1,25 m og 1,80 m.

 

 1. Vedligeholdelse af eksisterende hegn, herunder klipning af hække, såvel indvendig som udvendig påhviler lejer.

 

 1. De eventuelt tilgrænsende skråningsarealer og bunkersarealer tilplantes og holdes i pæn stand af lejer.

 

 1. Lejer er pligtig at deltage i udgiften til drift og vedligeholdelse af de eventuelt udlejer tilhørende pumpestationer og tilhørende kloakanlæg m.v. på det lejede samt i udgiften til elforbruget til drift af disse anlæg.

 
 

§ 9

Værdiansættelse ved overdragelse af havelodder

 

 1. Værdiansættelse af have og bebyggelse i forbindelse med overdragelse af havelodder skal ske efter de for Kolonihaveforbundet til enhver tid gældende regler om haveafståelser i kolonihaveområderne, dog kun så længe Kolonihaveforbundet fastholder reglerne om maksimalpriser. Såfremt Kolonihaveforbundet ophæver reglerne om maksimalpriser, er udlejer berettiget til at kræve en genforhandling af kontraktens vilkår uanset den aftalte uopsigelighed i § 3.3.

 

 1. Lejer og udlejer er enige om, at reglerne om vurdering skal indrettes således, at foreningen, et fratrædende medlem af en forening samt en liebhaver til et kolonihavehus skal have adgang til at indbringe en vurdering af salgsprisen for den af Kolonihaveforbundet eller kredsen nedsatte klageinstans. Der skal gælde en 8 dages tilbagetrædelsesret for sælger af et kolonihavehus i de tilfælde, hvor vurderingen sænkes som følge af en klage fra liebhaver. De 8 dage regnes fra modtagelsen af klageinstansens meddelelse om den nedsatte vurdering.

 

 1. Kolonihaver (have og bebyggelse) kan således alene overdrages til priser, der er fastsat efter Kolonihaveforbundet vurderingsregler om haveafståelser.

 

§ 10

Ventelister

 

 1. De enkelte haveforeningers videreudlejning af havelodder til den enkelte bruger må kun finde sted efter nedenstående regler om ventelister.

 

 1. Lejer henholdsvis hver enkelt haveforening er forpligtet til at føre en skriftlig venteliste, der skal omfatte alle, der ønsker at komme i betragtning til en havelod. Placering på ventelisten sker ud fra, hvornår man har anmodet om at komme på ventelisten. Alene personer, der er fyldt 16 år og som har bopæl som anført i § 2 stk. 2 kan optages på ventelisten.

 

 1. Ventelisten skal være offentligt tilgængelig og i det omfang lejer/haveforeningen har en hjemmeside skal listerne offentliggøres der. Har haveforeningen ikke nogen hjemmeside, skal foreningen årligt pr. 1. januar fremsende et ajourført eksemplar af ventelisten til udlejer idet udlejer sørger for, at listen bliver offentligt tilgængelig.

 

 1. For at stå på listen skal den enkelte betale et årligt gebyr, svarende til foreningens udgift. P.t. udgør gebyret 100 kr. Ved manglende betaling inden hvert års 1. februar bortfalder den enkeltes plads på listen. Gebyret kan ændres, idet det maksimalt kan udgøre foreningens udgift ved at føre ventelisten.

 

 1. Når en havelod bliver ledig, skal det anmeldes til foreningens bestyrelse, der sørger for, at den ledige havelod med bebyggelse bliver vurderet efter nærværende kontrakts bestemmelser og derefter sender bestyrelsen meddelelse ud til de første 3 på ventelisten. Svarfristen er 14 dage fra brevets modtagelse. Modtager skal meddele om de er interesseret i at overtage lodden eller ej. I sidstnævnte fald skal de meddele, om de fortsat ønsker at stå på ventelisten.

 

 1. Hvis ingen af de, der har fået tilbudt overtagelse af en havelod, ønsker dette, går foreningen videre til de næste på ventelisten indtil der er en, der ønsker at leje havelodden.

 

§ 11

Forsikring og grundejerforpligtelser

 

 1. Det påhviler lejer at tegne en grundejeransvarsforsikring med følgende dækningsomfang: Erstatningsansvar for skader tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges lejer som bruger af ejendommen, herunder bl.a. ansvar for skader der opstår som følge af forsømmelser med hensyn til snerydning, grusstrøning m.v. Forsikringspræmien betales af lejer. Udlejer skal godkende forsikringens omfang.

 

 1. Lejer er pligtig til enhver tid på udlejers forlangende at dokumentere, at forsikringen holdes i kraft.

 

§ 12

Misligholdelse

 

 1. Betales leje og andre ydelser, der påhviler lejer i henhold til denne lejekontrakt ikke rettidigt, har udlejer ret til straks at ophæve lejeaftalen og udsætte lejeren af det lejede. Udlejer kan dog kun ophæve lejeaftalen, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 4 uger efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren.

 

 1. Lejer har ikke krav på erstatning eller anden form for godtgørelse for bygninger, der ikke fjernes efter påkrav, hegn eller forbedringer ved det lejede.

 

 1. Lejer er endvidere pligtig at erstatte udlejers renholdelses- og retableringsudgifter, herunder pligten til at fraskære, afproppe og fjerne alle ledninger til og på arealerne og fjernelse af eventuelle spildevandstanke og i øvrigt alt andet som lejer har indlagt på det lejede, det vil sige enhver form for bygninger eller rør, ledninger o.lign. som er nedlagt i det lejede, samt pligtig at svare leje til den dag, til hvilken lejemålet fra lejers side tidligst kunne opsiges til ophør på det tidspunkt, da kontraktbruddet skete.

 

 1. For så vidt lejer ved sit kontraktbrud har forringet det lejede eller påført udlejer andet tab, er lejer pligtig at svare fuld erstatning.

 

§ 13

Adgang til det lejede

 

 1. Udlejer – eller den han bemyndiger hertil – har til enhver tid fri og uhindret adgang til alle fællesarealer på det udlejede. Udlejer har endvidere – efter aftale med haveloddens lejer – ret til fri og uhindret adgang til de enkelte havelodder.

 

 1. Der skal som minimum være adgang for offentligheden til fællesarealer og veje/stier i tidsrummet 1. april til 31. oktober fra kl. 8 til kl. 21.

 

§ 14

Aflevering af det lejede ved lejemålets ophør

 

 1. Ved lejemålets ophør skal lejer aflevere det lejede i ryddeliggjort og retableret stand, herunder er lejer forpligtet til at fraskære og foretage afpropning samt fjerne alle ledninger til og på arealerne, medmindre der træffes aftale om ledningernes forbliven. Tilsvarende er lejer forpligtet til at fjerne spildevandstanke og i øvrigt alt andet, som lejer har indlagt på, dvs. enhver form for bygninger eller nedlagt i det lejede.

 

 

§ 15

Særlige forhold

Hegn mod tilstødende offentlige parkanlæg og stier skal være levende hegn (hæk). Træer og buske må ikke plantes nævnte hække nærmere end 1,50 m.

 

§ 16

Genforhandlingsklausul

 

 1. Lejer og udlejer er enige om, at denne kontrakt skal genforhandles i sin helhed, såfremt lovgivningen ændres (dvs. der foreligger et vedtaget lovforslag), således der med lovgivningen gives kommuner mulighed for at udleje jord til kolonihaveformål til en mindre leje end markedslejen og dermed tage f. eks. sociale hensyn ved fastsættelsen af lejens størrelse.

 

§ 17

Generelt

 

 1. Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne lejekontrakt, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v.

 

 1. Indgåelse og ikrafttræden af nærværende kontrakts er betinget af, at Københavns Borgerrepræsentation tiltræder lejekontrakten i dens helhed. Såfremt lejekontrakten ikke tiltrædes af Københavns Borgerrepræsentation bortfalder lejekontrakten i sin helhed og ingen af parterne kan gøre krav gældende mod hinanden.


Bilag 1 Oversigt over lejens regulering frem til 31. december 2014
København, den 22.6.2011           København, den  22.6.2011                


Niels Bak-Jensen                 Knud Seebens

Grethe Skov

____________                __________                                                

Som udlejer                       Som lejer


 

 2.


GENUDLEJNINGSAFTALE


Imellem Kolonihaveforbundet for Danmark g H/F Fremtiden, i det følgende kaldet henholdsvis Forbundet og Foreningen, oprettes hermed følgende genudlejningsaftale:


§ 1

Foreningen indtræder i den som bilag vedhæftede lejeaftale, herefter kaldet hovedlejekontrakten, mellem Københavns kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark med de forpligttelser og rettigheder, som følger af kontrakten.


§2.

Foreningen er pligtig,

at foranledige at lejeretten til udlagte havelodder hviler på en skriftlig lejekontrakt foreningen og dens medlemmer under anvendelse af den af Forbundets hovedbestyrelse autoriserede lejekontrakt,

at foranledige at lejere af havelodden med deres underskrift bekræfter at have gjort bekendt med indholdet af lejeaftalen jf. § 1, herunder reglerne for byggeri og ophold på foreningsområdet, og med de bestemmelser, er i øvrigt af det offentlige eller af Forbundet er lagt på området og dermed på de enkelte haver og deres brugere,

at drage omsorg for en passende vedligehold af det samlede areal, er er omfattet af denne genudlejningsaftale


§ 3.

Det påhviler foreningen at træffe alle nødvendige foranstaltninger i forhold til sine medlemmer at sikre at de i hovedlejekontrakten, jf. § 1, og dennes genudlejningsaftale nævnte forpligtelser overholdes. Det påhviler herunder foreningen om fornødent at opsige medlemmer, som ikke overholder forpligtelser, der følger af denne genudlejningsaftale.

Hvis Forbundet efter gentagne påbud til foreningen og efer høring af Kredsen vurderer, at foreningen fortsat tilsidesætter sine forpligtelser efter denne genudlejningsaftale, er Forbundet berettiget til, i samarbejde med Kredsen, at træffe én elle flere følgende foranstaltninger i forhold til foreningen.


1) Indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i foreningen eftr reglerne herom i foreningens vedtægter med henblik på, at foreningen kan træffe foranstaltninger for at bringe misligholdelsen til ophør. Forbundets ledelse har ret til at være repræsenteret på generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.

2. I foreningens navn opsige lejere, som trods gentagne påmindelser fortsat undlader at opfylde forpligtelser i deres lejekontrakt, der følger af denne genudlejningsaftale. Forbundets forretningsudvalg kan beslutte, at eventuelle procesomkostninger, som afholdes for at effektuere opsigelse, skal dækkes helt eller delvis af foreningen.


§ 4.

Foreningen betaler leje for arealet, der svarer til det i hovedlejekontrakten fastsatte samt alle forbrugsafgifter, kloakudgifter og enhver anden udgift, som påhviler lejer i henhold til hovedlejekontrakten.

Betaling af arealleje og andre udgifter skal ske til Kredsen eller til det betalingssted, som Forbundet måtte anvise.

Indgår de i stk. 1 anførte ydelser ikke rettidigt til betalingsstedet, er Forbundet berettiget til at opkræve rykkergebyr på kr. 200,00 samt renterne af det skyldige beløb beregnet efter rentelovens bestemmelser, indtil betaling sker.

Hvis foreningen ikke - efter skriftligt påkrav - senest 4 uger efter påkravs fremsendelse, har betalt det skyldige beløb incl. rykkergebyr og renter, er Forbundet berettiget til at ophæve denne genudlejningsaftale uden videre varsel.


§ 5

Foreningen skal med samtlige dens medlemmer være medlem af Forbundet og den Kreds, hvorunder foreningen hører, sålænge Forbund og Kreds samt forening består.

Foreningen er pligtig at holde sig enhver bestemmelse efterrettelig, som Forbund og/eller Kreds lader fastsætte gennem deres kompetente forsamlinger.

Inden for foreningen skal udarbejdes en foreningsvedtægt og et ordensregulativ, som ikke må være i strid med de bestemmelser, foreningen er pålagt.

Såvel Forbund som Kreds kan kræve at få tilsendt den til enhver gældende foreningsvedtægt og ordensregulativ samt foreningens årsregnskab i den skikkelse, det udsendes til medlemmerne.

Foreningen betaler de omkostninger, der måtte være i forbindelse med nærværende genudlejningsaftalens oprettelse.


København d. 28.9.2011

Preben Jacobsen

________________________________________

Kolonihaveforbundet for Danmark


Knud Seebens

__________________________________________________

Kolonihaveforbundet for Danmark, Kreds 1


 Jørgen Ullman

 ________________________________________

 H/F Fremtiden 

| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel