Købsaftale + vejledning om køb og salg

Se venligst nedenfor

Velkommen til vores hjemmeside

1) Købsaftale
2) Vejledning om køb og salg
3) Vejledning til køber og sælger om vurdering


1) Købsaftale

Haveforeningen.
Matr.nr. Ejerlaug:
Overdragelsen vedrører et kolonihavehus på et ikke særskilt matrikuleret havelod.
Havelod nr./bygning nr./andelsnr.
Beliggende på (vej/sti nr.)

Underskrevne
Navn:
Navn:
Cpr. nr.: (hvis krævet)
Cpr. nr.: (hvis krævet)
Adresse: Adresse:
Tlf. nr:
Tlf. nr:
E-mailadresse:
E-mailadresse:
Pengeinstitut: (Indsæt bank, konto-nummer, kontaktperson og mailadresse) (herefter benævnt: ”Sælger”)
sælger herved til medunderskrevne
Navn:
Navn:

Cpr. nr.:
Cpr. nr.:
Adresse:
Adresse:
Tlf. nr:
Tlf. nr:
E-mailadresse:
E-mailadresse:
Pengeinstitut: (Indsæt bank, konto-nummer, kontaktperson og mailadresse) (herefter benævnt: ”Køber”)

Sælger og Køber benævnes samlet for ”Parterne” For overdragelsen gælder i øvrigt følgende nærmere Købsaftale vedrørende kolonihavehus
Købers eksemplar
Sælgers eksemplar
Haveforeningens eksemplarV I L K Å R

§ 1 Aftaler vedr. kolonihavehuset/Det overdragne

1.1 Kolonihavehuset og anden bebyggelse på havelodden sælges som det er og forefindes på overdragelsesdagen og som beset af Køber. Køber er oplyst om og har accepteret, at den vurderingsrapport, der er udarbejdet til brug for fastsættelse af den maksimale salgspris ikke er en tilstandsrapport, der kan sidestilles med en tilstandsrapport udarbejdet af en byggesagkyndig. Formålet med vurderingsrapporten er ikke at beskrive fejl og mangler eller hvilken stand kolonihavehuset er i. Formålet er at fastsætte en maksimalpris. Køber er derfor forud for underskrift af denne købsaftale opfordret til at lade kolonihavehuset og dets installationer gennemgå af egen byggesagkyndig med henblik på at undersøge og fastslå kolonihavehusets stand

1.2 Kolonihavehuset sælges med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, som har tilhørt sælger og tidligere ejere. Der henvises til kolonihavehusets blad i tingbogen, samt forpligtelser i forhold til lokalplaner, deklarationer, vedtægter for haveforeningen og hovedlejekontrakt. En evt. andel i haveforeningen sælges med samtlige de til andelen knyttede rettigheder og pligter.
I handlen medfølger alt indbo og inventar, herunder haveredskaber og havemøbler, samt havens anlæg og beplantning.
Nej (gå til § 1.5)
Ja Hvis ja, henvises der til vedlagte løsøreliste.

1.3 I handlen indgår i det omfang det forefindes i kolonihavehuset og på havelodden: Markiser, flagstang, legehus, drivhus, sanitet og alt i vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr, faste indvendige lamper i køkken, bryggers og baderum, udvendige lamper, pejse og brændeovne, postkasse, renovationsstativer og –beholdere, el-radiatorer, el- og gasvandvarmere, FM/TV-antenner og parabolantenner excl. receiver. 
Nej (gå til § 1.5)
Ja
Hvis delvist angiv hvad der indgår:

1.4 Sælger erklærer, at medfølgende hårde hvidevarer og løsøre afleveres gældfri og i brugbar stand
Ja (gå videre)
Nej
Hvis delvist angiv evt. gæld eller fejl og mangler:

1.5 Køber og sælger har aftalt, at sælger inden overtagelsesdagen skal udbedre mangler eller andet: Nej (gå videre) Ja Beskriv, hvad der skal udbedres:

1.6 Sælger erklærer om kolonihavehuset
at der ikke Sælger bekendt har været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved kolonihavehuset.
Ja (gå videre)
Nej Hvis nej, beskriv hvad der har været:

at der Sælger bekendt ikke er skjulte fejl eller mangler ved kolonihavehuset,
Ja (gå videre)
Nej
Hvis nej, beskriv, hvad der er:

at der Sælger bekendt ikke er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp eller insekter,
Ja (gå videre)
Nej
Hvis nej, beskriv hvad der har været:

at kolonihavehuset og øvrige indretninger og installationer på havelodden Sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet,
Ja (gå videre)
Nej 
Hvis nej, beskriv hvad der er ulovligt, og hvad der er aftalt i forhold til lovliggørelse, gerne med angivelse af en frist:

at krav fra foreningen om lovliggørelse af byggeri og/eller anden indretning eller forhold på havelodden er opfyldt
Ja (gå videre)
Nej
Hvis nej, beskriv hvad der er ulovligt, og hvad der er aftalt i forhold til lovliggørelse, gerne med angivelse af en frist:

at kolonihavehuset er tilsluttet offentlig kloak og renseanlæg
Ja
Nej

at at kolonihavehuset er forsikret mod bygningsbrand ved policenr. (Forsikringsselskabets navn). eller kolonihavehuset er forsikret mod bygningsbrand via en kollektiv forsikring og at vilkår herfor kan indhentes hos foreningens bestyrelse
Ja
Nej

1.7 Køber erklærer om kolonihavehuset at såfremt foreningens bestyrelse undtagelsesvist i særlige tilfælde giver skriftligt samtykke til at Køber kan lovliggøre forhold i havens anlæg og bebyggelse, skal denne lovliggørelse være udført og godkendt af foreningens bestyrelse senest: X måneder efter overtagelsesdagen, at såfremt lovliggørelsen ikke er udført inden denne frist, accepterer Køber, at foreningen kan vælge at lovliggøre forhold i havens anlæg og bebyggelse for Købers regning eller ekskludere Køber af foreningen uden yderligere varsel

§ 2a
Aftaler vedr. ejerskab (adkomst) i kolonihavehuset

2a.1 Sælger erklærer, at være ejer af kolonihavehuset, og at der ikke er tinglyst en anden ejer (adkomst) til kolonihavehuset fra tidligere overdragelser af kolonihavehuset.
Ja (gå til § 2b)
Nej

2a.2 Hvis der er svaret nej under 2a.1:
Såfremt det af tingbogen fremgår, at en anden end Sælger er ejer (adkomsthaver) til kolonihavehuset, er Sælger forpligtet til at sørge for tingbogen bliver rettet inden overtagelsesdagen, så Købers adkomst kan tinglyses. Som sikkerhed for Sælgers forpligtelse til at rette tingbogen, er haveforeningen eller den der sørger for handlen, berettiget til at tilbageholde kr. 25.000,00 af købesummen indtil Sælger har dokumenteret, at tingbogens ejerforhold er rettet. Omkostningerne, herunder tinglysningsafgift ved Sælgers rettelse af tingbogen afholdes af Sælger. Omkostninger herunder tinglysningsafgift ved tinglysning af Købers ejerskab (adkomst) til kolonihavehuset afholdes af Køber.


§ 2b
Aftaler vedr. pant i kolonihavehuset

2b.1 Sælger oplyser og dokumenterer, at der ikke er tinglyst pant i kolonihavehuset, jfr. vedlagte tingbogsattest af [indsæt dato for tingbogsattest]
Ja (gå til § 3)

Eller

2b.2 Sælger oplyser, at der er tinglyst pant og/eller adkomst i kolonihavehuset Ja (udfyld § 2b.3.)

2b.3 Der er tinglyst pant i kolonihavehuset jf. vedlagte tingbogsattest af [indsæt dato for tingbogsattest] og parterne aftaler som følge heraf følgende: Sælger oplyser, at kolonihavehuset på overdragelsestidspunktet er behæftet med følgende tinglyste hæftelser: 1. Ejerpantebrev – meddelelseshaver – [indsæt panthaver] Kr. 00.000,00 2. Evt. anden pantegæld indskrives på samme måde Sælger oplyser, at hæftelsen kan frigives/aflyses mod indbetaling af kr....... Jfr. vedlagte skriftlige erklæring fra panthaver.

2b.4 Køber er udtrykkeligt gjort opmærksom på, at hvis panthaver fremsætter begæring om salg af kolonihavehuset på tvangsauktion, skal haveforeningens bestyrelse ophæve Købers medlemskab af haveforeningen. 


§3
Aftaler om anden gæld, kaution mv.

3.1 Uden for købesummen overtager Køber ingen gældsposter eller kautionsforpligtelser
Nej (gå til § 3.4)
Ja
Hvis ja, hvilke gældsposter: Hvad der er aftalt om disse gældsposter:

3.2 Det er en betingelse for foreningens godkendelse af handlen, at foreningen frigøres for en evt. kautionsforpligtelse for Sælgers gæld. Sælger er forpligtet til at sikre og inden overtagelsesdagen dokumentere, at evt. kaution stillet af foreningen for Sælgers gæld bortfalder i forbindelse med handlen. Det er betingelse en for Sælger, at Sælger frigøres for evt. kautioner stillet for haveforeningens gæld. Haveforeningen er forpligtet til at fremskaffe skriftlig dokumentation herfor inden overtagelsesdagen.

3.3 Køber indtræder uden for købesummen i haveforeningens lån i realkreditinstitut og/eller bank Ja Nej Hvis ja sker indtrædelsen med Solidarisk hæfte pro rata hæftelse Køber indtræder uden for købesummen som kautionist i haveforeningens lån i realkreditinstitut og/eller bank Ja Nej Det er en betingelse for Køber, at Køber har modtaget oplysninger om vilkårene for en sådan kautionsforpligtelse, herunder størrelsen af den gæld, der kautioneres for og kautionens hæftelsesform, forud for nærværende købsaftales underskrift. Haveforeningen er forpligtet til at fremskaffe sådanne oplysninger til Køber.

3.4
at Endvidere erklærer Sælger, der Sælger bekendt ikke påhviler kolonihavehuset gæld, utinglyste rettigheder eller forpligtelser, transporter mv. Ja (gå videre)
Nej
Hvis nej, hvilke gældsposter mv. påhviler kolonihavehuset som overføres til køber:

at al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg eller anden gæld vedrørende kolonihavehuset vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning,
Ja (gå videre)
Nej
Hvis nej, hvilke gældsposter mv. bliver ikke betalt og overføres til køber:

at der Sælger bekendt ikke er udført arbejder, afsagt kendelser eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder vedrørende kolonihavehuset, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt kolonihavehuset,
Ja (gå videre)
Nej
Hvis nej, hvilke udgifter vil senere blive pålagt kolonihavehuset og overført til køber: 

§ 4
Aftaler om overtagelse af kolonihavehuset

4.1 Kolonihavehuset overtages af Køber den 201X, kl. 12.00. Køber får dispositionsret over kolonihavehuset fra den 201X, fra hvilken dato risikoen for huset overgår til køber i enhver henseende.

4.2 Hvis kolonihavehusets bygninger er fuld- og nyværdiforsikret mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til Køber ved købsaftalens underskrift. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel.

4.3 Sælger vedligeholder kolonihavehuset forsvarligt i enhver henseende indtil den dag, dispositionsretten overgår til Køber.

4.4 Sælger afleverer på overtagelsesdagen samtlige nøgler, tegninger af kolonihavehuset, byggetilladelser, brugsanvisninger til hvidevarer m.v., i det omfang disse forefindes.

4.5 Inden Køber disponerer over kolonihavehuset, uanset om dette sker før eller på overtagelsesdagen, skal købesummen være indbetalt.

4.6 Sælger bekræfter med sin underskrift på købsaftalen, at lejemålet/brugsretten til havelodden er opsagt senest pr. overtagelsesdagen. Med virkning fra overtagelsesdagen udtræder Sælger af haveforeningen og Køber indtræder i Sælgers sted med rettigheder og pligter i henhold til lovgivningen og haveforeningens vedtægter og ordensregler eller lignende.


§ 5
Aftaler om refusion

5.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges af Parterne i fællesskab sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant direkte mellem Parterne. Parterne sørger i forening for aflæsning og afmåling vedrørende el, vand og varme m.v., således at eventuel afregning finder sted direkte mellem Parterne. Parterne sørger for i forening at give forsyningsværkerne meddelelse om ejerskiftet.

5.2 Ydelser, der forfalder før eller på skæringsdagen og som alene vedrører Sælgers ejerperiode, betales af Sælger.

5.3 Køber kan ikke uden Sælgers samtykke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelskrav.

5.4 Sælger sørger selv for afmelding af betalingsservice vedrørende de udgifter på kolonihavehuset, der forfalder efter overtagelsesdagen (forfaldsdag og sidste rettidige indbetalingsdag er ikke nødvendigvis den samme). 

§ 6
Aftaler om købesummen og dens betaling (berigtigelse)

6.1 Køber er oplyst om, at der for foreningen, som medlem af Kolonihaveforbundet, gælder en række bestemmelser, som er gældende for kolonihavehuse, herunder prisfastsættelsen.

6.2 Den maksimale salgspris have og bebyggelse lovligt kan overdrages for fremkommer således: Samlet vurdering, jfr. vurderingsrapport kr. Foreningsmæssig værdi/andelsværdi, jfr. vurderingsrapport kr. Maksimal salgspris kr. 0,00 Medfølgende løsøre i henhold til vedhæftet liste underskrevet af Køber og Sælger kr. Maksimal salgspris incl. løsøre. kr. 0,00 Evt. nedslag i prisen kr. Heraf berigtiges ved Købers overtagelse af Sælgers gæld kr. K Ø B E S U M kr. 0,00 Såfremt beløbet ikke allerede indgår i ovenstående skal køber endvidere indbetale kr. for sælgers andel af etableringsudgiften til det kollektive kloakanlæg.

6.3 Sælger erklærer, at købesummen er holdt inden den maksimalt tilladte salgspris og at Køber ikke har betalt beløb til Sælger ud over købesummen.

6.4 Købesummen berigtiges kontant på følgende måde: Kontant deponeres købesummen senest pr. overtagelsesdagen i XX pengeinstitut: [indsæt bankoplysninger]. KØBESUM I ALT Kr. 0,00

6.5 Købers deponering af købesummen sker på betingelse af, at det i § 2b anførte pant samt evt. anden pantegæld, der ikke skal overtages af Køber, aflyses senest 4 uger efter overtagelsesdagen, eller at der i købesummen tilbageholdes et beløb svarende til hovedstolen på tinglyst ejerpantebrev.

6.6 Eventuelle renter af de hos haveforeningen deponerede beløb tilfalder haveforeningen. 

6.7 Som led i handelen drager haveforeningen eller den som haveforeningen har bestemt som skal sørge for handlen omsorg for af det deponerede beløb at betale:
a) evt. restancer og gæld til foreningen mv.
b) beløb, som ifølge købsaftalen skal betales af Sælger eller modregnes i købesummen
c) indfrielse og frigivelse/aflysning af det i § 2b anførte pant med kr. [indsæt beløb]
d) indfrielse af de i § 3 anførte transporter, gæld eller hæftelser, der ikke skal overtages af Køber
e) omkostningerne ved handlen, samt
f) evt. foretage tilbageholdelse af kr. 25.000,00 til Sælgers rettelse af ejerforhold i tingbogen, jfr. § 2a.

6.8 Det deponerede beløb kan tidligst frigives til Sælger, når den lovpligtige fortrydelsesret er udløbet og når de under pkt. 6.7 anførte beløb er afregnet og betingelser opfyldt.

6.9 Ved en underskudshandel (hvis købesummen ikke kan dække betaling af de poster, der er nævnt i § 6.7) skal Sælger inden 10 hverdage før overtagelsesdagen indbetale dette manglende beløb til foreningen/den der berigtiger handlen. Såfremt Sælger ikke skriftligt har dokumenteret, at dette er sket, kan Køber træde tilbage fra handlen ved skriftlig meddelelse herom, der er kommet frem til foreningen/den der berigtiger handlen senest 3 hverdage efter at Køber er blevet bekendt med, at Sælger ikke har indbetalt det manglende beløb.

§ 7
Individuelle aftaler
(Her indsættes evt. aftaler, som ikke passer ind andre steder)

§ 8
Lejeaftale/brugsretsaftale

8.1 Da overdragelsen omfatter en bygning på jord, som ikke er ejet af bygningens ejer, skal der særskilt udarbejdes en lejeaftale/brugsretsaftale mellem køber og haveforeningen.

8.2 Det er fra Købers side en betingelse for handlen, at der mellem Køber og udlejer indgås lejeaftale om Købers leje af grunden. Såfremt dette ikke er dokumenteret senest på overtagelsesdagen, er Køber berettiget til at træde tilbage fra handlen uden omkostninger forbundet hermed. I andelshaver skal der udarbejdes en brugsretsaftale, hvis dette er praksis i foreningen. 


§ 9
Handlens gennemførelse og omkostninger herved

9.1 Gebyr til haveforeningen eller den som haveforeningen har bestemt skal gennemføre handlen er fastsat til kr. [indsæt beløb]

9.2 Den der gennemfører handlen skal sørge for, at handlen gennemføres hurtigst muligt og således, at restkøbesummen kan frigives til Sælger senest 4 uger efter overtagelsesdagen medmindre frigivelsen forsinkes, som følge af Sælgers forhold.

9.3 Det er mellem Parterne aftalt, at omkostningerne ved handlens gennemførelse kr. [Indsæt beløb] betales af: Parterne med halvdelen til hver (sæt x hvis parterne deler udgifterne) Sælger (sæt x hvis sælger betaler udgifterne)

9.4 Hver Part betaler omkostninger til egne rådgivere, herunder evt. advokat.

9.5 Der har ikke medvirket ejendomsmægler ved nærværende handel.

§ 10
Oplysninger fra Haveforeningen
[Bestyrelsens oplysninger om særlige forhold – eks. grunden er under vand ved skybrud etc.]

§ 11
Handlens dokumenter

11.1 Køber er underkastet Kolonihaveforbundets og Haveforeningens vedtægter og ordensregler samt den for området gældende lejeaftale, og/eller deklaration/lokalplan om kolonihaveområdets anvendelse.

11.2 Køber erklærer ved sin underskrift at have modtaget følgende dokumenter: 1. Haveforeningens vedtægter / ordens- og byggeregler.
2. Lokalplan / Deklaration / Hovedlejekontrakt
3. Kolonihaveforbundets vurderingsregler
4. Vurderingsrapport (Bemærk at den foretagne vurdering ikke kan sidestilles med en tilstandsrapport).
5. Sælgers ejererklæring om installationers lovlighed
6. ”Vejledning om køb og salg af kolonihavehus”
7. Skriftlig oplysning om aflysning/indfrielse af pant, jfr. 2b.4. 8. Vejledning til Køber og Sælger om vurdering.
I øvrigt henvises til Kolonihaveforbundets hjemmeside:  www.kolonihave.dk, hvor yderligere oplysninger kan indhentes

11.3 De ovenfor anførte dokumenter 1-8 er en del af aftalegrundlaget og køber bekræfter ved sin underskrift på nærværende købsaftale at have læst og forstået dsse dokumenter.


11.4 Sælger erklærer ved sin underskrift at have modtaget følgende dokumenter: 1. ”Vejledning om køb og salg af kolonihavehus”

11.5 Sælger bekræfter ved sin underskrift på nærværende købsaftale, at have læst og forstået dette dokument, som er en del af aftalegrundlaget

Dato: Dato:

Som køber: Underskrift

Som sælger: Underskrift

(Vitterlighedsvidner)

Haveforeningen bekræfter
At køber er optaget som medlem af haveforeningen med rettigheder og pligter ifølge foreningens vedtægter og ordensregler
At køber har fået udleveret foreningens vedtægter og ordensregler samt de bestemmelser haveforeningen i øvrigt er pålagt.
At købesummen er fastsat efter Kolonihaveforeningens vurderingsregler.
At køber bestyrelsen bekendt ikke har betalt beløb til sælger udover vurderingsprisen.
At evt. foreningmæssig værdi/andelsværdi er fastsat udfra foreningnens seneste årsregnskab på vurderingstidspunktet 


På haveforeningens vegne

Underkrift


2) Vejledning om køb og salg af kolonihaver 

Denne vejledning beskriver regler for køb og salg af kolonihavehuse og havelodder. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning. Ved handel af et kolonihavehus skal der udarbejdes en købsaftale. Denne vejledning indgår som en del af købsaftalen.

1. Hvad er en kolonihave ?
Der findes kolonihaveforeninger i hele landet, og de fleste kolonihaveforeninger lejer jorden af Kolonihaveforbundet, der har lejet jorden af kommunen eller staten. Nogle haveforeninger ejer dog selv jorden, som havelodderne ligger på. I så fald kaldes det en andelshave.
En kolonihave kan bedst karakteriseres som et grønt fristed med et socialt sigte. Tanken bag kolonihaver er, at de skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen.

2. Hvordan bliver man kolonihave-ejer ?
For at blive kolonihave-ejer, skal du optages som medlem i den haveforening, som kolonihavehuset ligger i. Man kan ikke blive optaget i en kolonihaveforening, uden at haveforeningens bestyrelse er inddraget.
Hvis man gerne vil købe et kolonihavehus, er det derfor nemmest at kontakte bestyrelsen i den forening, som man ønsker et hus i. Mange foreninger har ventelister, og man er derfor i nogle tilfælde nødt til at vente på at få tilbudt et kolonihavehus. I mange kommuner er det en betingelse, at man bor i kommunen, hvis man ønsker at leje en kolonihave.

'3. Ejerskab til huset, men ikke til havelodden
Et særligt kendetegn ved kolonihaver i forhold til anden fast ejendom er, at man skelner skarpt mellem selve havelodden (grunden) og kolonihavehuset.
Som medlem af haveforeningen skal du have en lejeaftale eller en brugsretsaftale på havelodden med foreningen. Lejeaftalen/brugsretsaftalen regulerer forholdet mellem det enkelte medlem og haveforeningen. Det er særdeles vigtigt, at have et godt kendskab til sin lejekontrakt/brugsretsaftale, idet en overtrædelse af reglerne heri kan betyde, at man kan ekskluderes fra foreningen og mister retten til kolonihaven – altså retten til at benytte havelodden.
Når du har lejeret/brugsret til et havelod, har du herefter lov til at bygge på havelodden inden for visse rammer. Du ejer selv den bebyggelse, der står på havelodden.
Hvis der allerede er et kolonihavehus på havelodden, vil det være den tidligere ejer af kolonihavehuset, som sammen med haveforeningen står for salget af dette. Der vil blive udarbejdet en købsaftale, som vedrører kolonihavehuset og evt. anden bebyggelse – men altså ikke havelodden.

4. Hvilke love og regler gælder for kolonihaver ?
Lejekontrakten/brugsretsaftalen vedr. havelodden samt haveforeningens vedtægter regulerer forholdet mellem foreningen og dens medlemmer. Haveforeningen kan derudover også have meget detaljerede ordensregler for at sikre, at området er et rart sted at være. Ofte vil der være krav om, at hækken skal være klippet, og haven holdt pæn. Derudover kan der være regler om deltagelse i fællesarbejde, om dyr eller om nattero efter et bestemt klokkeslæt. Du kan som regel få information om de gældende ordensregler i haveforeningen ved at henvende dig til haveforeningens bestyrelse.
Overtræder man reglerne, kan man i yderste konsekvens miste retten til kolonihaven – altså retten til havelodden, og dermed mister man også retten til at have sit kolonihavehus stående på havelodden.
Byggeri på og anvendelse af havelodden reguleres typisk i kommunens lokalplan, en tinglyst deklaration eller en lejekontrakt med jordejer. Haveforeningen eller kommunen kan oplyse dig om reglerne i den enkelte haveforening. Bygningsreglementet (seneste udgave er BR 2015) indeholder i kapitel 8 bestemmelser, som gælder for kolonihavehuses aftrækssystemer (ildsteder og skorstene) og vand- og afløbsinstallationer.
Hvis det i forbindelse med vurderingen konstateres, at byggeriet ikke er i overensstemmelse med reglerne, skal sælger før salget søge dispensation fra reglerne på rette sted. Opnår sælger ikke en sådan dispensation er sælger forpligtet til at lovliggøre byggeriet og/eller installationerne før salget. Bestyrelsen for haveforeningen kan kun i særlige undtagelsestilfælde give samtykke til, at køber overtager denne forpligtelse til lovliggørelse.

5. Hvad koster en kolonihave
Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus ikke kan sælges eller overdrages, uden at have og bebyggelse er blevet vurderet. Formålet med vurderingsreglerne er, at fastsætte en maksimal tilladt salgspris.
For yderligere information om vurdering henvises til ”Vejledning til køber og sælger om vurdering”.
Vurderingsudvalgets pris er den maksimalt tilladte salgspris. Huset kan altså ikke sælges til en pris, der er højere end denne pris. Den vurderingspris som vurderingsudvalget kommer frem til, er dog ikke nødvendigvis er den pris, som kolonihavehuset kan sælges for. Hvis der ikke er stor nok efterspørgsel efter kolonihavehuse i almindelighed eller sælgers kolonihavehus i særdeleshed, kan sælger være nødt til at sælge til en pris, der er lavere end vurderingsprisen.
Omvendt kan der være så stor efterspørgsel efter et kolonihavehus, at en køber er villig til at betale mere end vurderingsprisen. Her skal man som køber være meget opmærksom på, at et kolonihavehus ikke må sælges til en pris, der er højere end vurderingsprisen.
Sælger må således hverken kræve eller modtage ”penge under bordet” i forbindelse med et salg af et kolonihavehus m.v., idet dette er i strid med gældende regler. Adskillige retssager har fastslået, at købere der har betalt ”penge under bordet” – enten direkte eller ved at betale for eksempelvis værdiløst løsøre - kan kræve et sådan beløb retur fra sælger.

Løsøre
Løsøre er diverse tilbehør til kolonihavehuset og evt. anden bebyggelse, som ikke ”sidder fast” på huset. Som eksempel kan nævnes hvidevarer, møbler, gardiner, lamper osv. Prisen for løsøre må højst udgøre 20 % af den samlede maksimale pris, dog højst 65.000 kr.
Sælger må ikke stille som betingelse for handlen, at køber skal købe løsøret. Køber har med andre ord ret til at afvise at købe løsøret.

6. Husets tilstand og mangler ved huset
Hvis der efter købet af kolonihavehuset opstår spørgsmål om skjulte mangler, er dette et forhold mellem køber og sælger, som er haveforeningen uvedkommende.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at den vurderingsrapport, der udarbejdes i forbindelse med et salg af et kolonihavehus ikke kan sammenlignes eller sidestilles med den tilstandsrapport, der ofte udarbejdes af en byggesagkyndig i forbindelse med salg af fast ejendom. Vurderingsrapporten er ikke udarbejdet af en byggesagkyndig, og formålet med vurderingsrapporten er ikke at beskrive fejl og mangler eller hvilken stand kolonihavehuset er i, men alene at sikre at Kolonihaveforbundets vurderingsregler overholdes, herunder at fastlægge en maksimal salgspris efter Kolonihaveforbundets regler.
Haveforeningens bestyrelse og det vurderingsudvalg, der udarbejder vurderingsrapporten kan ikke gøres ansvarlig for, om kolonihavehuset er behæftet med skjulte fejl og mangler.
Derfor opfordres køber til – inden indgåelse af købsaftalen - at lade kolonihavehuset og dets installationer undersøge og gennemgå ved egen byggesagkyndig rådgiver. Hertil kommer, at det oftest ikke er muligt at forsikre sig mod skjulte fejl og mangler, og det er derfor endnu mere påkrævet, at køber foretager en grundig undersøgelse af kolonihavehuset og dets installationer inden købsaftalen indgås.
Sælger har naturligvis pligt til at oplyse om forhold omkring kolonihavehuset (dets stand, dets defekter eller mangler mv.), der har betydning for den pågældende køber. Oplysningspligten vedrører allerede konstaterede defekter og mangler, eksempelvis et utæt tag, men også mulige defekter, eksempelvis et tag, hvor tagstenene ikke er lagt ordentligt, men hvor det endnu ikke har givet anledning til utætheder. Oplysningspligten omfatter også viden om at området eksempelvis let bliver oversvømmet ved skybrud eller lignende.
Hvis sælger tilsidesætter denne oplysningspligt risikerer sælger i forbindelse med en evt. efterfølgende retssag, at komme til at hæfte for evt. mangler, som han burde have oplyst køber om – og dermed, at skulle tilbagebetale en del af købesummen som et afslag i denne.
Hvis sælger i forbindelse med vurderingen eller salget har afgivet urigtige oplysninger om f.eks. installationers lovlighed, så risikerer sælger også at blive erstatningsansvarlig for de urigtige oplysninger.

7. Lovbestemte rettigheder
7.1. Tilstandsrapport/elinstallationsrapport (huseftersynsordningen)
Sælger har som udgangspunkt ansvaret for fejl og mangler ved byggeriet – herunder skjulte fejl og mangler. Efter reglerne i almindelig dansk ret kan sælger risikere at blive gjort ansvarlig for bygningsmangler i 10 år fra salget. Det betyder, at hvis kolonihavehuset har skjulte fejl eller mangler, så
kan en køber kræve erstatning eller nedslag i købesummen i op til 10 år efter salget. Det kræver dog, at køber kan dokumentere, at manglen var til stede på tidspunktet for salget. På grund af kolonihavehuses særlige beskaffenhed vil det i praksis sjældent være muligt at gøre en sælger ansvarlig for mangler.
Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom gælder for kolonihavehuse på lejet jord og formentlig også for andels-kolonihavehuse. Reglerne i loven betyder, at en sælger af et kolonihavehus kan vælge at fremlægge en tilstandsrapport, eltjek-rapport og et ejerskifteforsikringstilbud og et skriftligt tilbud om at betale halvdelen af den tilbudte præmie for køber. Det er fuldstændig frivilligt for sælger, om han vil anvende ordningen.
Hvis sælger vælger at benytte denne ordning, bliver sælger ansvarsfri for mangler ved det overdragne i meget vidt omfang. Foreligger der et afslag om tilbud på ejerskifteforsikring, der er begrundet i at bygningens fysiske tilstand er for dårlig, er sælger også fritaget for ansvar.
Da udarbejdelse af tilstandsrapport og eltjek samt tegning af ejerskifteforsikring er temmelig dyrt i forhold til priser på kolonihavehuse, er det ikke forventningen, at ordningen vil blive brugt ret meget. (Bemærk igen, at en vurderingsrapport IKKE er det samme som en tilstandsrapport).

7.2. Købers fortrydelsesret
Køber kan fortryde en aftale om køb af et kolonihavehus, hvis han/hun opfylder de betingelser, der fremgår nedenfor. Løsøre er ikke omfattet af fortrydelsesretten, så en køber kan ikke fortryde køb af løsøre, medmindre han/hun fortryder køb af kolonihavehuset.
Sælgeren eller dennes repræsentant samt haveforeningen skal have skriftlig besked om det inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag, aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Aftalen kan godt være indgået inden underskrift på selve købsaftalen, hvis både køber og sælger f.eks. har accepteret handlen på en mail inden da. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.
For at fortryde købet, skal køber endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6-dages fristen. Selv om foreningen er involveret i salget, så er fortrydelsesret et mellemværende mellem køber og sælger. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en repræsentant f.eks. haveforeningen, kan foreningen dog godt modtage beløbet på sælgers vegne.
Hvis køber har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal køber inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgers disposition.
Hvis køber har foretaget fysiske indgreb, f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på huset, skal køber inden 6-dages fristens udløb tilbageføre huset til i væsentlighed samme stand som før indgrebet eller forandringen.
Hvis køber eller andre, der har haft adgang til ejendommen på købers vegne, har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal køber inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.
Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal køber inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.
De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og i bekendtgørelse nr. 950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

8. Ejerskab og pant i tingbogen
Et blad i tingbogen er en slags ”registreringsattest” på huset, som viser, hvem der ejer huset, og om der er pant i huset.

8.1. Tinglyst ejerskab (adkomst) i kolonihavehuset
Tingbogen viser, om der er registreret en ejer på huset - eller en såkaldt "adkomst", som det hedder i tingbogen. Hvis der én gang er registreret en ejer i tingbogen, er det derfor nødvendigt også at tinglyse et nyt ejerforhold (via et skøde), da det ellers senere kan være svært at dokumentere, hvem der ejer huset. Dette gælder altså også, selv om der ikke er pant i huset. Hvis der ikke er registreret en ejer på huset, behøver man ikke at tinglyse de ændrede ejerforhold.
Ved salg af et kolonihavehus er det derfor vigtigt, at både køber og sælger sikrer, at det fremgår af tingbogen, at sælger rent faktisk er registreret som ejer af huset, HVIS der er registreret noget på et bygningsblad i tingbogen. Det er vigtigt, at der ikke er tinglyst en anden ejer fra tidligere salg af kolonihavehuset.
Der har været en del tilfælde, hvor efterfølgende ejere af et kolonihavehus ikke har sørget for, at de blev noteret som ejer. Det kan betyde, at den aktuelle ejer af kolonihavehuset kan blive påført store udgifter for at kunne dokumentere sit ejerskab til kolonihavehuset og få dette indført i tingbogen.
Hvis det fremgår af tingbogen, at en anden end sælger er adkomsthaver/ejer til kolonihavehuset, skal sælger inden overtagelsesdagen sørge for at få rettet (berigtiget) tingbogen, så købers ejerskab (adkomst) kan tinglyses. Mange haveforeninger tilbageholder en del af købesummen, indtil sælger har rettet (berigtiget) tingbogen.
Der skal i forbindelse med tinglysning af overdragelsen fra sælger til køber betales tinglysningsafgift efter gældende regler.

8.2. Sælgers pant i kolonihavehuset
Hvis der er registreret noget i tingbogen vedr. det pågældende kolonihavehus, så skal man som køber altid sikre sig, at man i forbindelse med køb af et kolonihavehus modtager en opdateret tingbogsattest. Herved kan køber sikre sig viden om, om der er pant i huset.
Hvis sælger har pant i huset, er sælger forpligtet til at sikre, at dette pant kan aflyses i forbindelse med salget. Sælger skal derfor skriftligt dokumentere, hvordan aflysningen vil ske. Dokumentation sker via en skriftlig bekræftelse fra panthaver, typisk en bank.

9. Særligt for købere – hvis du vil optage lån i huset
Køber af et kolonihavehus kan i forbindelse handlen også have behov for at optage et lån. Långiver - en bank eller anden långiver vil ofte have, at man stiller sikkerhed for lånet, f.eks. i form af pant i kolonihavehuset.
Her er det vigtigt, at være opmærksom på, at da du som køber af huset ikke ejer jorden, er det ikke lige så let - som ved anden fast ejendom – at kunne tilbyde banken eller andre långivere sikkerhed i form af pant i kolonihavehuset.
Køber skal være opmærksom på, at hvis køber optager et lån med pant i kolonihavehuset skal bestyrelsen ophæve købers medlemskab af haveforeningen, hvis panthaver senere fremsætter begæring om salg af kolonihavehuset på tvangsauktion.
Hvis medlemskabet ophæves af denne grund, er bestyrelsen beføjet til at genudleje havelodden og sælge kolonihavehuset bedst muligt inden for den maksimale vurderingspris.

10. Særligt for sælgere – om købesummens udbetaling, skat og ydelser til foreningen
Købesummens betaling
Hvis købesummen deponeres hos foreningen, vil købesummen først kunne frigives til sælger, når alle betingelser for handlen i henhold til købsaftalen er opfyldt.
Ydelser til foreningen i salgsperioden
Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejeaftalen hæfter sælger for enhver forfalden pengeydelse til foreningen i form af haveleje m.m., indtil bebyggelsen er fjernet eller til overdragelse til ny lejer har fundet sted.3) Vejledning til køber og sælger om vurdering
Vejledning om vurdering af kolonihavehuse
Til vurderingsudvalg samt sælgere og købere af kolonihavehuse
Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus ikke kan sælges eller overdrages, uden at huset er blevet vurderet. Du kan læse Kolonihaveforbundets vurderingsregler på Kolonihaveforbundets hjemmeside.
Selv om reglerne er gældende for alle, så kan der godt være forskellige regler for byggeri mv., afhængig af, hvornår byggeriet er opført. Der kan også være forskellige regler for haver på lejet jord og for andelshaver. Nedenfor er det markeret, når der er forskellige regler over tid, eller når der gælder andre regler for andelshaver. Hvis intet andet fremgår, gælder der samme regler for alle.
Formålet med vurderingsreglerne er at fastsætte en maksimal tilladt salgspris, som ikke kan overskrides. Fastsættelse af maksimalpriser sker for at undgå at kolonihavehuse bliver solgt til en pris, som ikke er udtryk for husets aktuelle værdi, men som snarere betales, fordi brugsretten til havelodden er attraktiv.
Det betyder, at du ikke kan forvente at tjene penge på dit kolonihavehus. Man kan sammenligne det lidt med at købe en bil. Du har glæde af bilen, så længe du har den, men den falder formentlig i værdi undervejs, og du kan ikke forvente at få de penge igen, som du har brugt på den. Sådan er det også med kolonihavehuse, og det skal du have med i dine overvejelser, når du bygger nyt eller renoverer et kolonihavehus.
Hvornår skal der vurderes
Der skal altid vurderes ved salg og overdragelse af et kolonihavehus.
Ved overdragelse forstås overdragelse til ægtefæller eller slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, uanset om overdragelse sker, mens sælger er i live eller overdragelsen sker ved dødsfald. Der er også tale om overdragelse, hvis to ejere bytter haver. Populært sagt kan man sige, at der altid skal vurderes, når alle navne på lejekontrakten skiftes ud.
Derimod er der ikke tale om en overdragelse, når der optages en ekstra lejer på lejekontrakten eller ved den ene lejers fraflytning/sletning af lejekontrakten, og der er derfor ikke krav om vurdering i disse tilfælde. Den enkelte forening kan dog have interne krav om vurdering i disse situationer.
Der kan også foretages en vurdering, når ejer har brug for en vurdering i forbindelse med optagelse af lån eller lignende.
Side 2 af 14
Version 4.0, januar 2019
Hvem skal vurdere
Decentral vurdering i foreningen
Den enkelte haveforening skal vælge et vurderingsudvalg efter reglerne i foreningsvedtægten. Vurderingsudvalget vælges som udgangspunkt af generalforsamlingen. Vurderingsudvalget er dermed ikke et udvalg under bestyrelsen. Som vurderingsperson og suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. Medlemmerne af vurderingsudvalget kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.
Hvis en forening ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.
Central vurdering i kredsen
Kredsens repræsentantskab kan med simpelt flertal beslutte at centralisere alle vurderinger i kredsen helt eller delvist. I så fald må foreningerne ikke selv vurdere, medmindre de ikke er omfattet af beslutningen. Kredsen fastsætter selv proceduren for valg af vurderingsudvalg i kredsen.
Krav til vurderingspersoner
Uanset om det er foreningen eller kredsen, der vurderer, så skal et vurderingsudvalg bestå af minimum 3 personer. En vurderingsperson kan ikke deltage i en vurdering, før han/hun har deltaget i et vurderingskursus eller har opdateret sine kompetencer. Hvis dette medfører, at en forening eller en kreds midlertidigt er ude af stand til at vurdere, så kan vurdering tilkøbes i en anden forening, kredsen eller på Forbundskontoret.
En vurderingsperson kan ikke deltage i en vurdering, hvor han/hun har en personlig interesse i resultatet. Medlemmerne af vurderingsudvalget kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.
Hvad skal vurderes
Den vurdering, som skal foretages, skal omfatte haveloddets anlæg og beplantning samt bebyggelse inkl. nagelfast/tilpasset inventar. For haver på lejet jord skal der dog ikke vurderes, hvis der er tale om et tomt havelod. Et tomt havelod er som udgangspunkt et helt nyetableret havelod.
Haven og bebyggelsen skal være lovlige, inden der vurderes. Byggeriet skal endvidere opfylde de regler i Bygningsreglementet, som er gældende for kolonihaver. Hvis have og bebyggelse ikke er lovlig, skal ejeren som udgangspunkt lovliggøre, inden der kan vurderes. Lovliggørelse kan ske enten i form af en nedrivning af ulovlige bygninger, eller ved en dispensation fra den myndighed, der har mandat til at give en sådan dispensation.
Foretages der undtagelsesvis en vurdering før en evt. lovliggørelse, skal kun den lovlige del af byggeriet medregnes ved fastsættelsen af husets værdi.
Side 3 af 14
Version 4.0, januar 2019
Hvordan vurderes der
Kolonihaveforbundet har udarbejdet et vurderingssystem, som SKAL anvendes ved vurderinger. Enkelte steder i landet er der lokale regler i foreningens lejekontrakt, som betyder, at der skal vurderes på en anden måde.
Systemet benytter primært indeksregulerede maksimale priser, som er fastsat af kongressen og som pristalreguleres årligt. Du kan finde de indeksregulerede priser for det igangværende år på Kolonihaveforbundets hjemmeside. Systemet beregner også en årlig nedskrivning.
Nogle priser fastsættes dog på baggrund af den udgift, som ejer har haft. Udgiften skal som udgangspunkt dokumenteres. Hvis ejer ikke kan dokumentere udgiften, så anvendes prisen i en evt. tidligere vurderingsrapport.
Hvad koster en vurdering
En vurdering koster et evt. grund-gebyr som kan fastsættes af Hovedbestyrelsen, og som går til Kolonihaveforbundets evalueringsfunktion. Herudover kan den enkelte forening eller kreds fastsætte et lokalt gebyr for vurdering, som går til kreds eller forening. Gebyret betales af sælger.
Sagsbehandlingstid
Når medlemmet bestiller en vurdering, skal det tilstræbes, at han/hun modtager en vurderingsrapport indenfor 1 måned. Det er naturligvis en forudsætning for denne tidsramme, at vurdering af byggeriet rent faktisk er muligt, og at evt. forsinkelser ikke skyldes medlemmets forhold.
Vurderingsudvalg i foreninger eller kredse beslutter selv, om der kan vurderes hele året. Det er dog altid den enkelte forening, der beslutter, om der sælges huse hele året eller om medlemmet kun kan sælge i sæsonen.
Hvem har ansvaret for bebyggelsens lovlighed
Lovlighed i forhold til arbejde, der kræver autoriserede håndværkere
Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler. Det er også medlemmet, der har ansvaret for at udført arbejde, der kræver autoriserede håndværkere, er udført lovligt.
Bestyrelsen eller vurderingsudvalget kan ikke forventes at skulle forholde sig til lovligheden af arbejder, der kræver autoriserede håndværkere.
Ejeren af huset skal derfor inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af arbejde, der kræver autoriserede håndværkere. Hvis ejer ikke udfylder eller underskriver erklæringen, eller hvis ejer erklærer, at de installationer, der kræver autoriserede håndværkere, ikke er lovlige, bliver de pågældende installationer ikke vurderet. Ejererklæringen skal gemmes i vurderingssystemet sammen med vurderingsrapporten.
Lovlighed i forhold til regler i deklarationer, lokalplaner og lejekontrakt
Side 4 af 14
Version 4.0, januar 2019
Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for at havens anlæg og beplantning, bebyggelse mm. på egen havelod til enhver tid overholder gældende regler.
Hvis bebyggelsen ikke overholder gældende regler, skal ejeren lovliggøre forholdene inden vurdering kan foretages. Ved vurdering som følge af skifteretssager i forbindelse med dødsfald kan der dispenseres for forudgående lovliggørelse, men i så fald skal evt. ulovligt byggeri ikke regnes med i vurderingen.
Bestyrelsen skal - efter bedste evne - påtale eventuelle uoverensstemmelser for have og bebyggelse i forhold til gældende regler i deklarationer, lokalplaner, vedtægter, lejekontrakter mm. Det er vigtigt, at bestyrelsen er omhyggelig med dette arbejde, idet bestyrelsens medvirken til salget kan medføre en risiko for erstatningskrav fra køberen. Det er vigtigt at påpege, at vurderingsudvalget formelt ikke har kompetence til at udtale sig om overholdelse af gældende regler.
Vurderingsudvalget har ikke ansvaret for, at bebyggelsen overholder regler i deklarationer, lejekontrakt eller lokalplan mv. Det er nemlig bestyrelsen i den enkelte forening, der inden vurderingen skal sikre, at have og bebyggelse overholder gældende regler i deklarationer, lejekontrakter, lokalplaner mv. Hvis bebyggelsen ikke overholder reglerne i deklaration, lejekontrakt eller lokalplan, skal bestyrelsen sørge for, at ejeren lovliggør forholdene inden vurderingen. Hvis bestyrelsen ikke oplyser vurderingsudvalget om, at der er tale om et hus, som ikke er lovliggjort i forhold til deklarationer, lejekontrakter, lokalplaner mv., kan foreningen risikere at skulle betale erstatning til køber.
Hvem har ansvaret for vurderingens rigtighed
Vurderingsudvalget har som udgangspunkt ansvaret for den vurdering, der er foretaget, men vurderingen er foretaget med det formål at fastsætte en maksimalpris. Vurderingsudvalget har ikke ansvaret for at finde fejl og mangler ved byggeriet.
Vurderingen skal foretages på grundlag af det, der er synligt, og som umiddelbart kan konstateres med det blotte øje. Vurderingsudvalget har ansvaret for, at der tages hensyn til synlige mangler i byggeriet i form af fradrag. Vurderingen af ting, der ikke umiddelbart kan konstateres med det blotte øje eller hvor der er tale om oplysninger, som ikke nødvendigvis er tilgængelige (eksempelvis opførelses-år, fundaments-type, afløb, isolering, konstruktion mv.), må nødvendigvis baseres på sælgers oplysninger og/eller de tilgængelige godkendte tegninger.
I de tilfælde, hvor vurderingen er baseret på sælgers oplysninger, er sælger ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne. Sælger har oplysningspligt, hvis sælger er bekendt med forhold, som vurderingsudvalget skal have kendskab til.
Hvem har ansvaret for fejl og mangler ved huset
Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for fejl og mangler ved kolonihavehuset. Vurderingsudvalget skal dog tage højde for synlige fejl og mangler i vurderingen i form af fradrag. Hvis vurderingsudvalget ikke tager højde for synlige fejl og mangler eller i øvrigt begår fejl, kan foreningen risikere at skulle betale erstatning til køber.
Side 5 af 14
Version 4.0, januar 2019
Hvis ejer forringer værdien af kolonihavehuset i perioden mellem vurdering og salg må køber kræve afslag i prisen.
Maksimalprisen
Køber og sælger (evt. i samarbejde med bestyrelsen) fastsætter salgsprisen på baggrund af udbud og efterspørgsel i området. Prisen for haven og bebyggelsen på havelodden kan dog aldrig overskride den samlede vurderingspris, som vurderingsudvalget har fastsat.
Ejers udgifter til fælleshus, kloakering eller andre udgifter udenfor havelodden på foreningens samlede areal (i mange foreninger kaldet foreningsmæssig værdi/andelsværdi) kan lægges oveni den samlede vurderingspris. Herefter fremkommer den maksimalt tilladte salgspris.
På et havelod, hvor selve hovedhuset er værdiansat til 0 kr., kan bestyrelsen beslutte, at huset skal rives ned og fundamentet fjernes. Formelt kan det i så fald dømmes til nedrivning af bestyrelsen, hvilket betyder, at bestyrelsen skriftligt skal meddele ejeren, at huset og fundamentet skal rives ned/fjernes. Hvis et hus og fundament er dømt til nedrivning, skal det fjernes for ejers regning, inden salg/overdragelse.
Genoptagelse af vurderingen Vurderingsudvalget har mulighed for at genoptage en afsluttet vurdering, hvis vurderingsudvalget opdager, at de har begået en fejl, eller hvis der er kommet nye oplysninger, som medfører, at vurderingsudvalget ændrer opfattelse. Hvis vurderingsudvalget genoptager vurderingen, betyder det, at der udarbejdes en ny vurdering, hvor evt. fejl rettes, og evt. nye oplysninger tages i betragtning. Der løber en ny ankefrist, når den nye vurderingsrapport er udleveret til ejer. Der kan ikke stilles krav om et nyt gebyr i de tilfælde, hvor vurderingsudvalget retter egne fejl.
Anke af vurderingen
Ejeren af huset og foreningens bestyrelse kan anke vurderingen til den kreds, som Haveforeningen er en del af. (I Københavns Kommune kan en køber også anke vurderingen). Anken kan alene dreje sig om den foretagne værdiansættelse. Anken skal være fremsat skriftligt til haveforeningens bestyrelse eller kredsen senest 14 dage efter modtagelse af vurderingen. Hvis vurderingsrapporten udleveres på papir, anbefales det, at der underskrives for modtagelsen sammen med en dato, så det kan fastlægges, hvornår ankefristen udløber.
Ankeinstansens afgørelse er bindende for alle parter.
En anke-vurdering koster et evt. grund-gebyr som kan fastsættes af Hovedbestyrelsen, og som går til Kolonihaveforbundets evalueringsfunktion. Herudover kan den enkelte kreds fastsætte et lokalt gebyr for ankevurdering, som går til kredsen.
Ankeudvalget skal foretage en helt ny vurdering, men skal kende grundlaget for anken. Ankeudvalget skal have samme grundoplysninger som vurderingsudvalget, men kan selvfølgelig
Side 6 af 14
Version 4.0, januar 2019
også inddrage evt. nye oplysninger. Ankeudvalget har adgang til den tidligere vurdering, hvis de ønsker det.
Hvornår gælder vurderingsrapporten
Vurderingsrapportens samlede vurdering er gældende i 12 måneder fra vurderingsdatoen. Dette betyder, at der ikke er krav om en ny vurdering ved årsskifte, men at huset kan sælges til prisen i vurderingsrapporten i et år fra vurderingsdatoen.
Vurderingsrapporten gælder dog kun for ét salg/én overdragelse. Hvis et hus overdrages/sælges to eller flere gange indenfor 12 måneder, så skal der laves en ny vurdering ved hvert salg/overdragelse.
Foreningsmæssig værdi/andelsværdi oplyst i vurderingsrapporten er den pr. vurderingsdatoen af generalforsamlingen godkendte værdi. Ved salg benyttes dog den senest vedtagne foreningsmæssig værdi/andelsværdi.
Hvordan læses vurderingsrapporten
Når vurderingsudvalget har vurderet have og bebyggelse, udarbejder de en vurderingsrapport, som skal sendes eller udleveres i fuld længde til ejer og bestyrelsen. En evt. køber skal også have en kopi.
Nedenfor er beskrevet en vejledning i rapportens del-elementer, så den bliver nemmere at læse.
Rapportens forside
Rapportens forside angiver bla. forskellige oplysninger om haveloddet, oplysninger om de vurderingsmænd, der har deltaget, samt hvem der har været til stede ved vurderingen. Den angiver også det gældende indekstal, som er brugt ved beregningen.
På forsiden fremgår den samlede maksimalpris for have og bebyggelse.
Rapportens øvrige sider
De øvrige sider i rapporten beskriver, hvordan vurderingsudvalget har vurderet de forskellige delelementer, som indgår i vurderingen.
Hvert del-element er beskrevet i et skema, som indeholder forskellige oplysninger:
”Udført år” er det år, hvor bygningen er færdiggjort.
M2 på bygninger angiver de udvendige mål på bygningerne. Kvadratmeterpris eller indeksreguleret pris er den gældende indeksregulerede pris, som gælder i hele landet. Det er altså ikke haveforeningen, der har fastsat denne pris.
Nogle priser fastsættes på baggrund af den udgift, som ejer har haft. Udgiften skal som udgangspunkt dokumenteres. Hvis ejer ikke kan dokumentere udgiften, så anvendes prisen i en evt. tidligere vurderingsrapport, medmindre vurderingsudvalget kan argumentere for at ændre den. Hvis en sådan ikke findes, kan vurderingsudvalget fastsætte prisen skønsmæssigt. Skøn
Side 7 af 14
Version 4.0, januar 2019
betyder, at man fastsætter prisen efter sandsynliggjort udgift eller efter bedste evne. Derfor er den skønnede udgift ikke nødvendigvis udtryk for en korrekt pris eller beregning. Fradrag betyder, at vurderingsudvalget kan give fradrag, hvis husets værdi er ringere end den pris, vurderingssystemet foreslår – det betyder, at der gives fradrag, hvis huset er i så dårlig stand, at de almindelige nedskrivninger ikke er nok. Fradrag gives eksempelvis for dårlig vedligeholdelse, råd, utætte vinduer, utæt tag, fugt, svamp, ufærdig eller ubehandlet yderbeklædning mv.
Fradrag gives efter vurderingsudvalgets skøn. Skøn betyder, at man fastsætter prisen efter bedste evne. Fradraget behøver ikke at være udtryk for en korrekt pris eller beregning.
Fradrag skal altid begrundes udførligt, og du kan læse begrundelsen i rapporten.
Det er også angivet i skemaet, hvor mange procent, der nedskrives med pr. år, og hvor meget der samlet set er nedskrevet med. Nedskrivningsmetoden og nedskrivningsprocenten er forskellig inden for forskellige kategorier.
Til sidst i hvert skema kan du se værdien i alt for det enkelte delelement.
Hvordan vurderes de enkelte delelementer:
Havens anlæg og beplantning - værdi pr. m2
Her skrives værdien på havens anlæg og beplantning pr. m2 ud fra et helhedsindtryk baseret på orden, indhold og kvalitet. Det er havens helhedsindtryk, der skal vurderes. Der skal ikke ske en individuel optælling af træer, buske og planter. Havens anlæg dækker alt inkl. fliser, hegn, åbne terrasser etc. Hovedhus, udhus, drivhus og overdækkede terrasser skal ikke tælles med under havens anlæg Prisen for havens anlæg fastsættes efter vurderingsudvalgets skøn til mellem 0 og 65 kr. pr. m2 (med 6,50-kr.'s interval). Tallet i rapporten er indeks-reguleret.
Havens foreningsmæssige værdi/andelsværdi
Her skrives haveloddens forholdsmæssige værdi af foreningens aktiver (værdi af f.eks. fælleshus, legeplads og lignende på fællesarealerne). Hvis foreningen har besluttet, at anvende foreningsmæssig værdi, vil den fremgå af foreningens årsregnskab, og haveloddens andel skal oplyses af bestyrelsen.
Hovedhus Et hovedhus defineres som en bygning, der anvendes til beboelse eller ophold. Hvis huset alene benyttes til redskaber mv., skal det vurderes som et udhus. Et nyttehavehus uden mulighed for overnatning, der benyttes til ophold i dagtimerne, skal vurderes som et hovedhus, medmindre der er lokale regler, der foreskriver noget andet. (I Københavns Kommune har jordejer eksempelvis bestemt, at alle daghavehuse skal vurderes som udhuse.) Et hovedhus får den indeksregulerede maks-pris pr. m2. Der er ingen bestemte byggekrav for at opnå makspris. Generelt skal der dog gives fradrag i maks-prisen, hvis husets værdi er ringere end den værdi, som kommer frem ved den rene beregning af m2 gange indeks-pris.
Side 8 af 14
Version 4.0, januar 2019
Bjælkehytte Bjælkehytter bygget før 1/1-2014 skal vurderes som et hovedhus uden isolering og indvendig beklædning. Da bjælkehytter ofte er af ringere kvalitet end hovedhuse, bliver der ofte givet fradrag.
Bjælkehuse bygget efter 1/1-2014 med brædder/bjælker over 70 mm tykke, vurderes som et hovedhus uden tillæg for indvendig beklædning og isolering, medmindre dette rent faktisk findes.
Hvis der er tale om et bræddehus/bjælkehytte med brædder/bjælker, der er under 70 mm tykke, skal der gives fradrag. Ved tvivl om bjælkernes tykkelse må sælgers oplysninger eller tegninger lægges til grund. Brædder/bjælker på 33-69 mm skal give fradrag på 55 %. Brædder/bjælker på 25-32 mm skal give fradrag på 70 %. Hvis en sælger kan dokumentere, at udgiften til bjælkehytten er større end systemets beregning, kan der for bjælkehytter, med bjælker, der er under 70 mm tykke, gives dokumenteret tillæg for differencen.
Andelshaver, som har valgt at vurdere efter reglerne i december 2012, skal ikke benytte bjælkehyttereglerne, idet en bjælkehytte vurderes som et hovedhus, uanset byggeår.
Indvendig beklædning
Indvendig beklædning og loftsbeklædning på de forskellige bygninger kan være profilbrædder, gipsplader, faste plader eller lignende materialer. Beklædning bør være spartlet, filtet og malet eller på anden måde færdigbehandlet for at give maxpris (dog ikke nødvendigt på udhuse).
Isolering
Isolering på de forskellige bygninger kan være sten-/glasuld eller tilsvarende godkendt isoleringsmateriale. Ikke godkendt materiale bør give fradrag.
Køkken - Indeksreguleret maxpris
Den maksimale pris for køkkener er indeksreguleret. Selv om et køkken har kostet mere, kan man altså ikke få mere for køkkenet end den indeksregulerede max pris. Max prisen er baseret på et håndværksmæssigt korrekt udført funktionelt køkken med flere køkkenelementer eller tilsvarende opbyggede elementer. Som eksempel på køkken kan bla. nævnes overskabe, underskabe etableret med bordplade og vask.
Bad/toilet udført efter 1/1-2013
Den maksimale pris for badeværelser udført efter 1/1-2013 er indeksreguleret. Selv om et badeværelse har kostet mere, kan man altså ikke få mere for badeværelset end den indeksregulerede max pris. Maksimalprisen er baseret på et håndværksmæssigt korrekt udført funktionelt badeværelse. Hvis afløbet ikke er tilsluttet en tank eller kloak, skal badeværelset ikke vurderes som bad, men som hovedhus.
Bad/toilet udført før 1/1-2013
For badeværelser udført før 1/1-2013 vurderes prisen til den dokumenterede oprindelige udgift med nedskrivning fra det år, det er udført.
Nagelfast eller tilpasset tilbehør
Side 9 af 14
Version 4.0, januar 2019
Nagelfast eller tilpasset tilbehør er inventar der i sin konstruktion betinger, at komponenten fastgøres til væg, gulv eller anden stabil konstruktion. Tilpasset inventar er inventar, der er særligt tilpasset til og/eller installeret i bebyggelsen, hvor enten inventaret ikke umiddelbart kan fjernes og anvendes andetsteds eller inventarets fjernelse vil forringe værdien af det fjernede og/eller medføre større efterreparationer. Dette kan eksempelvis være visse typer af indbygningshvidevarer.
Nagelfast eller tilpasset tilbehør vurderes til den dokumenterede udgift med nedskrivning.
Alternative energianlæg
Ved alternative energianlæg forstås eksempelvis varmepumper, vindmøller, jordvarmeanlæg.
Alternative energianlæg vurderes til den dokumenterede udgift med nedskrivning.
Udhus
Et udhus defineres som en bygning, der primært anvendes til opbevaring af ting, f.eks. haveredskaber.
Der er ingen bestemte byggekrav for at opnå makspris. Generelt skal der dog gives fradrag i maks-prisen, hvis udhusets værdi er ringere end den værdi, som systemet foreslår.
Åben overdækket terrasse
Åbne overdækkede terrasser kan være placeret sammenbygget med anden bebyggelse eller fritliggende på arealet. En åben overdækket terrasse skal være åben på mindst en side. Der er ingen regler om f.eks. brystninger, men det kan der være lokalt, og så skal disse regler følges.
Der er ingen bestemte byggekrav for at opnå makspris. Generelt skal der dog gives fradrag i maks-prisen, hvis udhusets værdi er ringere end den værdi, som systemet foreslår. For lejehaver er der forskellige priser for åbne overdækkede terrasser afhængig af, hvornår de er opført. Den korrekte pris påføres automatisk i systemet. For andelshaver, som har valgt at vurdere efter reglerne i december 2012, er der ikke forskel i prisen over tid.
Lukket terrasse/udestue En lukket terrasse/udestue skal være lukket på alle sider. En lukket terrasse/udestue kan være placeret sammenbygget med anden bebyggelse eller fritliggende på arealet. Hvis den er sammenbygget med hovedhuset, så skal den være klart adskilt fra huset med en væg, så det tydeligt fremgår, at terrassen og huset er to enheder. I modsat fald vurderes terrassen som en udvidelse af hovedhuset. Der er ingen bestemte byggekrav for at opnå makspris. Generelt skal der dog gives fradrag i maks-prisen, hvis terrassens værdi er ringere end den værdi, som systemet foreslår.
Åben terrasse
Side 10 af 14
Version 4.0, januar 2019
Åbne terrasser er terrasser uden tag. For lejehaver skal åbne terrasser kun vurderes, hvis de er opført før 1/1-2013. I så fald vurderes de til den dokumenterede udgift med nedskrivning. Efter 1/1-2013 skal åbne terrasser i lejehaver vurderes som en del af havens anlæg og beplantning.
For andelshaver som har valgt at vurdere efter reglerne i december 2012, vurderes åbne terrasser altid med dokumenteret udgift med nedskrivning.
Tilslutning - El
Tilslutning af el vurderes, hvis der foreligger dokumentation for tilslutningsafgiften. Hvis tilslutningsafgift fremgår af en tidligere vurderingsrapport, betragtes det som dokumenteret. Hvis ikke, skal ejer søge dokumentation ved el-forsyningen på beløbet i det år, hvor tilslutningen blev oprettet.
Tilslutning - Vand
Tilslutning af vand vurderes, hvis der foreligger dokumentation for tilslutningsafgiften. Hvis tilslutningsafgift fremgår af en tidligere vurderingsrapport, betragtes det som dokumenteret. Hvis ikke, skal ejer søge dokumentation ved vand-forsyningen på beløbet i det år, hvor tilslutningen blev oprettet.
Tilslutning – El-stikledning Ved el-stikledning forstås fremførelse af kabel fra hovedsikringsskabet til målerrammen. Udgiften til etablering af el-stikledning vurderes med dokumenteret udgift/dagspris. Der skal derfor foreligge dokumentation for udgiften til etablering af stikledning. Hvis udgiften fremgår af en tidligere vurderingsrapport, betragtes det som dokumenteret. Hvis der ikke foreligger dokumentation, får man 325 kr. pr. løbende meter fra hovedsikringsskabet til målerrammen. Man skal være opmærksom på lokale regler, inden man vurderer el-stikledningen. Flere steder er etableringen af el-stikledningen inkluderet i prisen på tilslutningsafgiften, og i disse tilfælde skal der ikke vurderes pr. løbende meter. Hvis en el-stikledning forbinder flere huse via en sløjfe, skal stikledningen vurderes med enten det antal meter, der er fra hovedsikringsskabet til huset ELLER med det antal meter, der er mellem huset og det forrige hus i sløjfen, medmindre der foreligger dokumentation på de reelle udgifter.
El installation
Indvendig el-installation regnes fra og med målerrammen.
Det er ejers ansvar, at el-installationen er lovlig. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden af el-installationen. Ejer skal inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af el-installationen, samt om installationen er udført af en autoriseret el-installatør. Hvis ejer-erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes el-installation.
Hvis du som ejer er usikker på, om el-installationen er lovlig, er det en god idé, at få foretaget en gennemgang af installationerne af en aut. el-installatør, inden du afgiver en ejer-erklæring, da du senere risikerer et erstatningsansvar, hvis oplysningerne i din ejer-erklæring er forkerte.
Side 11 af 14
Version 4.0, januar 2019
Gas installation
Det er ejers ansvar, at gas-installationen er lovlig. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden af gas-installationen. Ejer skal inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af gas-installationen, samt om installationen er udført af en autoriseret gas-installatør. Hvis ejer-erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes gas-installation.
Hvis du som ejer er usikker på, om gas-installationen er lovlig, er det en god idé, at få foretaget en gennemgang af installationerne af en aut. gas-installatør, inden du afgiver en ejer-erklæring, da du senere risikerer et erstatningsansvar, hvis oplysningerne i din ejer-erklæring er forkerte.
Et flaskegaskomfur monteret med gasslange til en lavtryksregulator på en gasflaske kræver ikke autorisation.
Brændeovn
For at man kan vurdere en brændeovn, skal det være monteret og funktionsdygtigt. I så fald vurderes den til den dokumenterede udgift med nedskrivning.
Solenergi
Det er alene typegodkendte solenergianlæg til el, vand og ventilation, der kan vurderes. I så fald vurderes den til den dokumenterede udgift med nedskrivning.
Hvis ejer oplyser, at sol-energianlægget leverer 240 v. til stikkontakterne, skal der - udover solenergianlægget - også vurderes en el-installation.
Kloak, afløb, samletank eller lignede spildevandsløsninger
Det er ejers ansvar, at kloak og afløb er lovlige. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden af kloak og afløb. Ejer skal inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af kloak og afløb, samt om installationen er udført af en autoriseret kloakmester. Hvis ejer-erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes for kloak eller afløb.
Hvis du som ejer er usikker på, om kloak og afløb er lovlige, er det en god idé, at få foretaget en gennemgang af installationerne af en aut. kloakmester, inden du afgiver en ejer-erklæring, da du senere risikerer et erstatningsansvar, hvis oplysningerne i din ejer-erklæring er forkerte.
Ved vurdering af kloakering er det kun kloakken på haveloddet, der skal vurderes (fra havelågen til huset). Den vurderes til den dokumenterede udgift med nedskrivning.
Udgifter til det kollektive kloakanlæg (hovedkloakledninger i vejene/stierne) skal ikke medtages i vurderingen, da denne udgift indgår i foreningsmæssig værdi eller bliver medtaget på anden vis i forbindelse med et overdragelse/salg.
Regnvandsfaskine
Regnvandsfaskiner skal være lovligt etableret i henhold til lokale regler. Det er ejers ansvar, regnvandsfaskinen er lovlig. Vurderingsudvalget skal ikke tage stilling til lovligheden af
Side 12 af 14
Version 4.0, januar 2019
regnvandsfaskinen. Ejer skal inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af regnvandsfaskinen. I så fald vurderes den til den dokumenterede udgift med nedskrivning.
Hvis ejer-erklæringen ikke foreligger, skal der ikke vurderes regnvandsfaskine.
Fundament udført efter 1/1-2014
I lejehaver er den maksimale pris for fundamenter som er færdiggjort efter 1/1-2014 en indeksreguleret enhedspris. Selv om fundamentet har kostet mere, kan man altså ikke få mere for fundamentet end den indeksregulerede max pris.
Der skelnes mellem 3 fundamenttyper.
1) Fundament med sokkelsten eller lignende vælges, hvis:
a) fundamentet består af sokkelsten, hvorpå der er lagt en ramme som huset er bygget på.
b) fundamentet består af en rand af betonsten, hvorpå der er lagt en ramme, som huset er bygget på
c) punktfundamenter, som ikke er gravet ned til frostfri dybde
2) Fundament med frostsikre punktfundamenter vælges, hvis punktfundamentet er gravet ned til frostfri dybde, eller hvis der er tale om et skruefundament.
3) Fundament inkl. støbt gulv vælges, hvis fundamentet er gravet ned til frostfri dybde og er fuldstøbt i beton.
Ved tvivl om type og dybde lægges ejers oplysninger eller tegninger til grund.
For andelshaver, der har valgt at vurdere efter reglerne fra december 2012, vurderes der med dokumenteret/sandsynliggjort udgift uanset færdiggørelses-tidspunkt.
Fundament – udført før 1/1-2014
For fundamenter i lejehaver udført før 1/1-2014 vurderes prisen til den dokumenterede oprindelige udgift med nedskrivning fra det år, det er færdiggjort.
For andelshaver, der har valgt at vurdere efter reglerne fra december 2012, vurderes der med dokumenteret/sandsynliggjort udgift uanset færdiggørelses-tidspunkt.
Drivhus
Drivhus vurderes med en indeksreguleret max pris pr. kvadratmeter.
Tillæg - udokumenteret
Hvis der er udokumenterede udgifter til synlige eller synliggjorte forbedringer for bebyggelse kan der gives tillæg for udokumenterede udgifter, HVIS bebyggelsen er opført før 1. januar 2019.
For andelshaver, som har valgt at vurdere efter reglerne i december 2012, kan der gives tillæg for udokumenterede udgifter uanset byggeår.
Side 13 af 14
Version 4.0, januar 2019
Alle typer af vedligehold og forbedringer kan indgå, eksempelvis nyt tag, nye termovinduer, men der kan generelt ikke gives tillæg for noget, som ville have givet fradrag, hvis det ikke var der.
Eksempel:
Et manglende tag ville give fradrag. Et nyt tag skal derfor som udgangspunkt ikke give et tillæg. Men hvis taget er væsentligt nyere end hovedhuset, så kan der gives et tillæg, fordi taget generelt set er vurderet og nedskrevet, som en del af hovedhuset. Tillægget skal altså alene modsvare den nedskrivning, som der er sket på hovedhuset – og kun for den del, der vedrører taget. Der skal IKKE gives et tillæg for den fulde nyværdi af taget.
Tillægget fastsættes med et skønnet beløb eller baseret på ejers oplysninger. Udokumenterede tillæg fra en tidligere vurderingsrapport kan medtages som dokumenteret tillæg. Tillægget må ikke overstige 30 % af bebyggelsens nuværende værdi (aktuel værdi) efter nedskrivning og fradrag. Tillæg skal begrundes skriftligt. Der kan kun gives ét udokumenteret tillæg. Byggeri i lejehaver opført efter 1. januar 2019 kan ikke opnå tillæg for udokumenterede udgifter.
Tillæg - dokumenteret Hvis der er dokumenterede udgifter til forbedringer/vedligeholdelse kan disse udgifter indgå som en del af vurderingssummen. Det er et KRAV, at der udleveres dokumentation for udgiften, og at forbedringen rent faktisk er foretaget i den kvalitet, som er angivet i dokumentationen. Dog kan et udokumenteret tillæg fra en tidligere vurderingsrapport indgå som et dokumenteret tillæg. Alle typer af vedligehold og forbedringer kan indgå, eksempelvis nyt tag, gulvvarme, nye termovinduer. Generelt skal der ikke gives tillæg for noget, som ville have givet fradrag, hvis det ikke var der, medmindre det er væsentligt nyere end hovedhuset. Tillægget må ikke overstige 100 % af den pris, som huset ville have haft, hvis det var nyt (bebyggelsens aktuelle værdi før nedskrivning og fradrag. Værdi af tillæg samlet set Uanset om et tillæg er dokumenteret eller udokumenteret, kan tillæg aldrig medføre, at værdien af bebyggelsen bliver højere end den ville have været, hvis huset var nyt. Eksempel: Bebyggelsens værdi før nedskrivning og fradrag: 100.000 kr. Bebyggelsens værdi efter nedskrivning og fradrag: 75.000 kr. Samlet maksimal værdi af tillæg er 25.000 kr.
Løsøre
Løsøre defineres som tilbehør til hovedhus, udhus mv., og som ikke er nagelfast eller tilpasset inventar. Som eksempel kan nævnes standardhvidevarer, møbler, gardiner, lamper osv. Et komfur opstillet i en skabsrække er f.eks. løsøre.
Side 14 af 14
Version 4.0, januar 2019
Løsørelisten skal laves af ejer inden vurdering. Ejer fastsætter også prisen på løsøret. Vurderingsudvalgets opgave er alene at sætte denne pris ind i systemet. Løsøreprisen må ikke overstige 20 % af den samlede vurdering af have og bebyggelse og må ikke overstige 65.000 kr. i 2019.
En køber har ikke pligt til at købe løsøret. Hvis køber vælger at købe løsøret, opfordres køber til at undersøge om løsøret er til stede, og har den angivne værdi.
Thomas og Signe 16.05.2019 18:25

Ses lørdag

| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel