Kolonihavelov

Lovbekendtgørelse 2007-06-21 nr. 790
om kolonihaver
som ændret ved L 2008-12-19 nr. 1336, L 2010-05-11 nr. 484, L 2012-06-18 nr. 580, L 2013-06-12 nr. 645 og L 2014-01-28 nr. 86

Kap. 1. Formål
§ 1. Loven skal sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en
væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse
i fritiden.
Kap. 2. Definitioner
§ 2. Ved et kolonihaveområde forstås et areal, der omfatter mindst
5 havelodder og eventuelt et fællesareal, på betingelse af,
1) at arealet ligger i byzone eller landzone,
2) at havelodderne i området i gennemsnit ikke er større end
400 m2,
3) at der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring
af redskaber og eventuelt til dag- og natophold,
4) at bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse,
og
5) at området ikke er en del af et friareal, der hører til en boligbebyggelse.
Stk. 2. Betingelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for haver etableret
før 1. november 2001 og for haver, der er omfattet af en lokalplan
med bestemmelser om havernes størrelse.
Stk. 3. Ved kolonihave forstås en havelod i et kolonihaveområde.
§ 3. Varige kolonihaveområder er
1) kolonihaveområder, der er taget i brug inden 1. november
2001, medmindre ejeren af et område senest den nævnte dato
skriftligt har meddelt Miljø- og Energiministeriet, at området
ikke skal være et varigt kolonihaveområde, og ejeren ikke
herefter skriftligt har meddelt Miljøministeriet, at området
skal være et varigt kolonihaveområde,
2) kolonihaveområder, der tilhører statslige myndigheder,
bortset fra områder, hvor der af sikkerhedsgrunde er eller
bliver fastsat særlige adgangs- og benyttelsesindskrænkninger,
og
3) områder, der efter 1. november 2001 tages i brug som kolonihaveområde.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra
bestemmelserne i stk. 1.
Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der som ejer af et kolonihaveområde
overvejer at meddele Miljø- og Energiministeriet, at området ikke
skal være et varigt kolonihaveområde, skal inden meddelelsen til
ministeriet offentliggøre et forslag herom og indkalde brugerne af
området til et møde om sagen. Andre ejere af et kolonihaveområde
skal give brugerne af området en skriftlig orientering med en frist
på 4 uger, inden de meddeler Miljø- og Energiministeriet, at området
ikke skal være et varigt kolonihaveområde. Kommunalbestyrelsens
offentliggørelse af forslaget skal ske med en frist på mindst 4
uger for afgivelse af indsigelser m.v. mod forslaget.
Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan forlange, at de i stk. 1, nr.
1, nævnte meddelelser afgives i en bestemt form.
Kap. 3. Nedlæggelse af varige kolonihaveområder
§ 4. Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvis
uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter stk.
1, hvis
1) væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at
disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses
et andet sted i kommunen, og
2) der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde,
som kan erstatte det område, der nedlægges.
Stk. 3. Ejeren og lejeren af arealet skal have skriftlig meddelelse
om afgørelser efter stk. 1. Tilladelser efter stk. 1 skal tillige offentliggøres.
Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysning
om bestemmelserne i §§ 9-11.
Stk. 4. Flytning af kolonihaver, hvorpå der kun må opføres et redskabsskur,
inden for den samme ejendom betragtes ikke som nedlæggelse.
Stk. 5. Væsentlige samfundsmæssige hensyn som nævnt i stk. 2,
nr. 1, omfatter ikke opførelse af almene og private boliger samt
bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder, medmindre ganske særlige
forhold gør sig gældende.
§ 5. Reglerne i § 4 finder tilsvarende anvendelse ved ekspropriation
af kolonihaveområder, jf. dog stk. 2, nr. 1.
Stk. 2. Reglerne i § 4 finder ikke anvendelse
1) ved ekspropriation af eller inddragelse af kolonihaveområder
som følge af anlægsarbejder i henhold til anlægslov, eller
2) hvis et kolonihaveområde skal nedlægges, fordi det er etableret
i strid med anden lovgivning.
Kap. 4. Tilbudspligt
§ 6. I ikke varige kolonihaveområder skal ejeren tilbyde lejerne at
overtage ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen overdrages
til anden side.
Stk. 2. Hvis ejendommen ejes af DSB, skal DSB, såfremt lejerne
ikke ønsker at overtage ejendommen, tilbyde miljø- og energiministeren
at overtage ejendommen.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 finder ikke anvendelse i kolonihaveområder,
der ejes af statslige myndigheder eller kommuner.
§ 7. Tilbudspligten opfyldes ved, at ejeren over for samtlige lejere
fremsætter tilbud om, at en af lejerne dannet andelshaveforening
kan erhverve ejendommen til samme købesum, kontante udbetaling
og øvrige vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Vilkårene
skal være af et sådant indhold, at de kan opfyldes af en andelsforening.
Acceptfristen skal være mindst 10 uger, dog således,
at der ved beregning af fristen ses bort fra juli måned.
Stk. 2. Tilbudet skal ledsages af dokumentation for, at ejeren ved
salg til anden side kan opnå de tilbudte vilkår.
Stk. 3. Hvis ejendommen ejes af DSB, underretter DSB samtidig
miljø- og energiministeren om tilbudet til lejerne.
Stk. 4. Ejeren kan afvise andelsforeningens accept, hvis ikke mindst
halvdelen af lejerne på accepttidspunktet er medlemmer af foreningen,
eller hvis foreningen ikke på anfordring dokumenterer, at den
kan betale den krævede udbetaling.
Stk. 5. Bliver et tilbud fra DSB ikke accepteret af lejerne, kan miljøog
energiministeren inden for en frist på 14 dage acceptere tilbudet.
Stk. 6. Er tilbudet fra ejeren ikke accepteret rettidigt af lejerne eller,
hvis ejendommen ejes af DSB, af miljø- og energiministeren, kan
ejendommen sælges på de tilbudte vilkår i 2 år regnet fra udløbet
af fristen for lejernes henholdsvis miljø- og energiministerens accept.
Kap. 5. Offentlighedens adgang til kolonihaveområder
§ 8. I kolonihaveområder, der tages i brug efter den 1. november
2001, skal der være adgang for offentligheden til færdsel til fods
på veje og stier i området fra kl. 8 til kl. 21 i perioden fra den 1.
april til den 30. september.
Stk. 2. I varige kolonihaveområder, der er etableret før den 1.
november 2001, og i kolonihaveområder, der ejes af kommuner,
skal der åbnes adgang for den i stk. 1 nævnte færdsel, når ejeren
har mulighed herfor, uden at der herved sker indgreb i eksisterende
kontrakter om anvendelsen af området.
Kap. 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål
§ 8 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål kan ske til en pris,
der er lavere end markedsprisen.
§ 8 b. Statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål
skal ved udlejning af de enkelte havelodder herpå føre og anvende
en offentligt tilgængelig venteliste, som enhver skal kunne optages
på, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål
skal ved samlet udlejning af flere havelodder herpå stille krav i lejekontrakten
om, at der ved udlejning af de enkelte havelodder føres
og anvendes en offentligt tilgængelig venteliste, som enhver skal
kunne optages på, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål
kan bestemme, at en venteliste ikke skal anvendes ved genudlejning
af et havelod til den person, som senest har lejet dette, og ved udlejning
til denne persons slægtninge i ret op- og nedstigende linje,
ægtefælle, registrerede partner eller sidstnævnte personers slægtninge
i ret op- og nedstigende linje. Samme ejere kan desuden bestemme,
at der på en venteliste kun kan optages personer, der er
fyldt 16 år, eller personer med bopæl i den kommune eller inden
for en gruppe af kommuner, hvori det kolonihaveområde, som
ventelisten angår, er beliggende.
Stk. 4. Statslige og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål
kan opkræve gebyr for administration af ventelister.
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om ventelister.
Kap. 6. Klage, søgsmål og administrative bestemmelser
§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 4 kan påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr.
2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
§ 10. Klageberettiget efter § 9 er miljø- og energiministeren og i
øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Stk. 2. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen, på betingelse af,
1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love,
som dokumenterer dens formål, og
2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100
medlemmer.
§ 11. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen

dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Stk. 2. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til
den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital
selvbetjening, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen
ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses
for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden
skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt
ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen
til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen
være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er
indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden
med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.
Stk. 3. Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet,
sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen
involverede med en frist for at afgive bemærkninger til
Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.
Stk. 4. Myndigheden skal straks underrette Natur- og Miljøklagenævnet,
hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages
i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger
af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen.
Natur- og Miljøklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i
bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. Myndigheden underretter
nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet.
Stk. 5. Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende
kommunikation om klagesagen med Natur- og Miljøklagenævnet
skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder
sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening,
men hvor Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse
om, at klagen ikke afvises.
Stk. 6. Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening,
skal myndigheden snarest videresende klagen til Natur- og
Miljøklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 2, 4. og 5. pkt., og
stk. 3 ikke anvendelse.
Stk. 7. En tilladelse efter § 4 må ikke udnyttes før klagefristens
udløb. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Naturog
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen underretter straks den, som har
modtaget en tilladelse, om klagen.
§ 12. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet
af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen
er meddelt. For afgørelser, der er offentliggjort, regnes søgsmålsfristen
fra offentliggørelsen.
§ 13. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om gebyrer
til dækning af myndighedernes omkostninger ved administration
og tilsyn efter loven.
§ 13 a. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet
statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende
minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der
i denne lov er tillagt ministeren.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage
afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk.
1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.
Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen
af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling
med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter
stk. 1.
Kap. 7. Tilsyn og straf
§ 14. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af §§ 4, 5 og 8.


§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning,
straffes med bøde den, der
1) nedlægger et varigt kolonihaveområde uden tilladelse efter
§ 4,
2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter § 4 eller
3) ikke efterkommer bestemmelserne i § 8.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) stra
Kap. 8. Ikrafttrædelse
§ 16. Loven træder i kraft ugedagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
§§ 4 og 5 træder dog i kraft den 1. november 2001.
§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland

| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel