Kolonihaveforbundets vedtægter + Kreds 1


1) Vedtægter for Kolonihaveforbundet

1) Vedtægter for Hovedstaden Syd Kreds


VEDTÆGT

FOR

KOLONIHAVEFORBUNDET

§ 1. Forbundets navn og stiftelse

1. Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET.

2. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908.

§ 2. Definitioner

1. Medlem

Som medlem anses haveforeninger optaget i Kolonihaveforbundet samt enkeltpersoner, der har underskrevet en lejekontrakt eller en brugsretsaftale om en kolonihave i en haveforening under Kolonihaveforbundet.

2. Udlejede haver

Når det af denne vedtægt fremgår, at noget skal opgøres på grundlag af antal udlejede haver, er det antallet af udlejede haver pr. seneste kvartal, der benyttes, jf. dog § 9, stk. 4.

§ 3. Formål og virke

1. Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af havefolk organiseret i kolonihaveforeninger og har til formål at arbejde for medlemmernes interesse i alle spørgsmål af betydning for kolonihavebevægelsen.

2. Kolonihaveforbundet skal være en professionel og dynamisk organisation, der aktivt imødekommer og understøtter medlemmernes skiftende behov. Kolonihaverne skal med et bredt socialt sigte være en levende del af samfundet og sikre fællesskab, varierede haveformer og udfoldelsesmuligheder for alle medlemmer.

Side 2 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

3. Dette søges blandt andet opnået ved,

at arbejde for at oprette nye kolonihaveområder, og herunder medvirke til at optage lån hertil samt for at bevare allerede eksisterende kolonihaveområder,

at arbejde for at indpasse kolonihaver i den offentlige planlægning samt for at fremskaffe arealer til kolonihaveformål med støtte fra stat og kommuner,

at arbejde for at fastholde og udbygge den lovmæssige beskyttelse af kolonihaver,

at arbejde for at fastholde og udbygge kontakter med offentlige myndigheder i alle spørgsmål af interesse for kolonihavebevægelsen,

at arbejde for at udvikle og forny kolonihavebevægelsen,

at arbejde for og fastholde kolonihaverne som et miljørigtigt og grønt fritidstilbud,

at inddrage kredse, foreninger og medlemmer i Forbundets arbejde, herunder forhandlinger med myndigheder og udlejere,

at rådgive i spørgsmål, som er af direkte betydning for foreningernes virke,

at yde juridisk vejledning og rådgivning til medlemmer og foreninger, dog ikke juridisk proces,

at yde økonomisk bistand til foreningerne i retssager og lignende, hvis Forretningsudvalget eller Hovedbestyrelsen vurderer, at sagen har generel betydning for den samlede kolonihavebevægelse,

at fastsætte maksimalpriser på bebyggelse samt havens anlæg og beplantning for at modvirke enhver form for kapitalvinding,

at bekoste en årlig præmiering af haverne efter regler fastlagt af Kolonihaveforbundet,

at udgive en hjemmeside og et medlemsblad, der skal udbrede kendskabet til kolonihaver,

at samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland,

at udvikle services og ydelser, som understøtter foreningers behov, eksempelvis regnskab, salg, vedtægtsgennemgang, juridisk proces mv.

§ 4. Organisationsforhold

1. Kolonihaveforbundet består af følgende organer:

a) Kongressen, jf. § 9

b) Hovedbestyrelsen, jf. § 11

c) Forretningsudvalget, jf. § 11

d) Kolonihaveforbundets kredse, jf. § 4 stk. 2

e) Kredsenes vurderingsankeudvalg, jf. § 12

f) Revision, jf. § 15

2. Landet er opdelt i følgende storområder og kredse:

Storområde

Kredsnr.

Kredsnavn

Kommune

1

1

Hovedstaden Syd

København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby

2

Hovedstaden Vest

Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje Tåstrup

3

Hovedstaden Sydvest

Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Greve, Solrød

Side 3 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

4

Hovedstaden Midt

Gladsaxe, Herlev

2

5

Nordøstsjælland

Rudersdal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Allerød, Furesø

6

Nordsjælland

Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Egedal

7

Midtsjælland

Roskilde

8

Nordvestsjælland

Holbæk, Kalundborg, Odsherred

9

Vestsjælland

Slagelse, Sorø

10

Midt og Østsjælland

Ringsted, Køge, Lejre, Faxe, Stevns, Lolland, Vordingborg, Næstved

3

12

Odense

Odense, Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde

13

Sydøst Fyn

Nyborg, Svendborg, Faaborg, Midtfyn, Langeland, Ærø

4

14

Sønderjylland

Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Tønder

15

Sydvestjylland

Esbjerg, Varde, Vejen, Kolding, Fanø

16

Sydøstjylland

Vejle, Horsens, Skanderborg, Odder, Billund, Samsø,

Hedensted, Fredericia

17

Vestjylland

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer

18

Østjylland

Randers, Norddjurs, Favrskov, Mariagerfjord, Syddjurs

19

Århus

Århus

20

Midtjylland

Viborg, Silkeborg, Skive, Morsø, Vesthimmerland, Thisted

21

Vendsyssel

Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev

22

Nordjysk

Ålborg, Rebild

Inden for kredsen skal kredsbestyrelsen arbejde for gennemførelsen af Kolonihaveforbundets formål og virke, jf. § 3.

§ 5. Medlemskabs indgåelse

1. Enhver haveforening, der er oprettet under medvirken af Kolonihaveforbundet, eller som på anden måde er forpligtet til medlemskab, skal med alle dens medlemmer stå som medlem af Forbundet og den lokale kreds. Medlemskabet medfører, at foreningen er forpligtet til at følge beslutninger og regler fra Kolonihaveforbundets kompetente organer.

2. Haveforeninger, der kan tilslutte sig Kolonihaveforbundets formål og virke, kan på tilsvarende betingelser optages som medlem.

3. Enkeltpersoner anses som medlem af Kolonihaveforbundet, når de har skrevet under på en lejekontrakt eller en brugsretsaftale i en haveforening under Kolonihaveforbundet. Medlemskabet medfører, at medlemmerne er forpligtet til at følge beslutninger og regler fra Kolonihaveforbundets kompetente organer.

4. Et medlem må kun eje/leje én kolonihave under Kolonihaveforbundet.

Side 4 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

5. For haveforeninger på lejet jord reguleres forholdet mellem haveforeningen og lejer af en lejeaftale. For andelshaver reguleres forholdet mellem foreningen og andelshaver af en brugsretsaftale.

§ 6. Medlemskabets ophør

1. Haveforeninger kan under iagttagelse af følgende bestemmelser foretage udmeldelse:

a) Beslutningen om udmeldelse skal være truffet på en i foreningen afholdt generalforsamling, hvortil medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen er blevet underrettet om, at spørgsmålet om udmeldelse er til behandling.

b) Ledelsen inden for Kolonihaveforbundet og den lokale kreds har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen, hvorfor såvel forbund som kreds samtidig med foreningens medlemmer skal have tilsendt indkaldelse med dagsorden samt eventuelle bilag. Ledelsen indenfor forbund og den lokale kreds har taleret, men ikke stemmeret.

c) Beslutningen om udmeldelse er kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af haveforeningens antal udlejede haver har givet personligt fremmøde på generalforsamlingen, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er gået ind for udmeldelse.

d) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

e) Udmeldelse skal foretages skriftligt til Kolonihaveforbundet og den lokale kreds senest 6 måneder før udmeldelsesdatoen ledsaget af afstemningsresultatet, der skal være attesteret af generalforsamlingens valgte dirigent.

f) Udmeldelse gælder fra en 1. januar, hvorefter foreningen mister ethvert krav på Kolonihaveforbundet og kredsen.

§ 7. Medlemskontingent

1. Til Kolonihaveforbundet betales et kontingent, der fastsættes af Hovedbestyrelsen forud for et år ad gangen. Der betales kontingent efter antal udlejede haver i foreningerne. Kontingentet forfalder i 2 rater henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli og indbetales senest henholdsvis den 20. januar og 20. juli. Ved for sen indbetaling efter henholdsvis 20. januar og 20. juli kan der pålægges 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Der kan pålægges gebyr. Ved indmeldelse af en haveforening og dens medlemmer betales kontingentet fra og med det halvår, hvori indmeldelse finder sted.

2. Til kredsene betales et kontingent for haveforeningernes antal udlejede haver. Kontingentets størrelse fastsættes af de enkelte kredse.

3. Kolonihaveforbundet skal, så vidt muligt, hvert år inden udgangen af oktober måned til kredsene og haveforeningerne meddele forbundskontingentets størrelse for det efterfølgende kontingentår.

4. Personer der er udnævnt til æresmedlem, af Kolonihaveforbundet, er kontingentfri.

§ 8. Rettigheder og pligter

1. Alle kredse, foreninger og medlemmer er forpligtet til at efterleve Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som fastsættes af kongressen. Reglerne betyder, at ingen kolonihave/nyttehave må overdrages/sælges, uden vurdering har fundet sted efter Kolonihaveforbundets

Side 5 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

vurderingsregler og vurderingssystem. Andelshaveforeninger kan dog vælge at anvende Kolonihaveforbundets vurderingsregler (Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser), som var gældende december 2012. Forbundets vurderingssystem tilpasses, således at andelshaveforeninger automatisk får disse regler i vurderingsberegningen.

2. Vedtægter for kredse fastsættes af kongressen, jf. § 9, stk. 3. Disse vedtægter er obligatoriske minimumsvedtægter. Det betyder, at vedtægterne er obligatoriske for kredse, medmindre det særskilt er angivet, at en bestemmelse er frivillig. Den obligatoriske vedtægt skal ikke vedtages af kredse, men gælder umiddelbart. Kredse kan dog supplere vedtægterne med lokale regler. En lokal regel må dog aldrig stride mod Kolonihaveforbundets vedtægt, vurderingsregler, kredsvedtægt eller standardlejevilkår.

3. Medlemmer i haveforeninger på lejet jord er fra 1. januar 2016 forpligtet til at efterleve vilkårene i de til enhver tid gældende standardvilkår for leje af en havelod.

4. Foreninger er forpligtet til at vedligeholde medlemsoplysninger i Kolonihaveforbundets medlemssystem via foreningsportalen. I medlemssystemet kan registreres 1 medlem samt en medlejer. Foreninger og kredse er endvidere forpligtet til at vedligeholde oplysninger om foreningen i foreningsportalen, herunder oplysning om e-mailadresse.

§ 9. Kongressen

1. Øverste myndighed i Kolonihaveforbundet er kongressen. Kongressen kan træffe beslutninger, der er bindende for kredse, foreninger og medlemmer.

2. Ordinær kongres afholdes hvert 3. år i september måned. Skriftlig indkaldelse udsendes på mail med mindst 3 måneders varsel til de i kredsene valgte delegerede og indrykkes i Havebladet og på den lukkede del af hjemmesiden. Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden, der som minimum skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Kongressens dagsorden

3. Beretning

4. Regnskab og budget

5. Forslag til behandling

6. Valg af forbundsformand

7. Valg af næstformand

8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter.

3. Kongressen fastsætter bl.a. følgende:

a) Antallet af kredse og storområder og deres geografiske område

b) Den obligatoriske del af den vedtægt, der skal gælde for kolonihaveforbundet og kredsene

c) Vurderingsreglerne

d) Standardlejekontrakter for medlemmer i haveforeninger på lejet jord, herunder de vilkår, der gælder for lejemålet.

4. Adgang til kongressen har foruden medlemmerne af Hovedbestyrelsen, der er fødte delegerede, delegerede fra Kolonihaveforbundets kredse, valgt efter nedenstående regler. Kredsene vælger én

Side 6 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

delegeret pr. påbegyndt 500 udlejede haver i kredsen. Antal udlejede haver, som lægges til grund for antallet af delegerede, opgøres af Kolonihaveforbundet pr. 1. januar i året, hvor kongressen afholdes. Kredsene skal vælge delegerede så tidligt, at Kolonihaveforbundet kan være underrettet om valget senest 1. maj i det år, hvor kongressen afholdes.

5. Forslag til valg af forbundsformand og næstformand samt forslag som ønskes behandlet på kongressen, kan stilles af Hovedbestyrelsen samt af Kolonihaveforbundets kredse og foreninger under kredsene. Forslag som stilles af kredsens foreninger skal indsendes via kredsen, og skal være vedtaget på foreningens generalforsamling. Forslaget skal forelægges for kongressen af en delegeret, og skal forelægges, uanset om der er flertal for forslaget i kredsen. Forslagene skal indgives skriftligt til Kolonihaveforbundet senest 2 måneder før kongressens afholdelse. Der kan til alle forslag stilles ændringsforslag på kongressen.

6. Den endelige dagsorden, ledsaget af de forslag, som kongressen skal behandle, sendes på mail (samt pr. brev til kongresdelegerede, der ønsker dette) til samtlige delegerede senest 6 uger før kongressens afholdelse. De delegerede skal endvidere have tilsendt den skriftlige beretning, Kolonihaveforbundets regnskab for de seneste 3 år samt Hovedbestyrelsens vejledende forslag til budgetter m.m. for den efterfølgende 3-års periode.

7. Kongressen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte delegerede.

8. Hvor andet ikke er nævnt, træffer kongressen sine afgørelser efter stemmeafgivning ved håndsoprækning og med simpelt flertal. Skriftlig afstemning foretages, når dirigenten eller mindst

1/5 af de delegerede forlanger det. Ved valg af tillidsmænd, hvor mere end én kandidat er foreslået, foretages skriftlig afstemning efter dirigentens nærmere anvisning.

9. Senest 2 måneder efter den afholdte kongres udsendes et referat af kongresforløbet til samtlige delegerede. Referatet kan sendes på mail og lægges på Kolonihaveforbundets lukkede del af hjemmesiden.

10. Efter Hovedbestyrelsens nærmere beslutning kan gæster og personer med tilknytning til Kolonihaveforbundets virke deltage i kongressen uden stemmeret.

§ 10. Ekstraordinær kongres

1. Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt Hovedbestyrelsen beslutter det, eller når kredse, der tilsammen udgør mindst halvdelen af Kolonihaveforbundets antal udlejede haver, kræver det. Et sådant krav fremsendes skriftligt til Hovedbestyrelsen ledsaget af den dagsorden, som ønskes behandlet. Hovedbestyrelsen er pligtig at foretage indkaldelse tidligst 1 og senest 3 måneder efter modtagelsen af kravet. Der indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

2. Der kan kun behandles de på den udsendte dagsorden optagne sager.

3. Den ekstraordinære kongres er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte delegerede.

Side 7 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

§ 11. Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget

1. Under direkte ansvar over for kongressen påhviler det Hovedbestyrelsen i alle forhold at varetage Kolonihaveforbundets interesser, således som disse kan udledes af formålet med Kolonihave-forbundets virke.

2. Hovedbestyrelsen varetager følgende opgaver:

a) Bistår kredsene med deres opgaveløsning og afgør tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af forbunds- og kredsvedtægten.

b) Fastsætter Kolonihaveforbundets budget, kontingent til Kolonihaveforbundet og regler om honorarer.

c) Godkender Kolonihaveforbundets regnskab og vælger den statsautoriserede revision.

d) Træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Beslutning om køb, salg og pantsætning af Kolonihaveforbundets faste ejendomme kan alene træffes med ¾ flertal af de afgivne stemmer. Dokumenter, der udarbejdes i forbindelse hermed, skal for at være bindende for Kolonihaveforbundet være forsynet med underskrift af forbundsformand, næstformand og mindst 3 andre medlemmer af Forretningsudvalget.

e) Drøfter Kolonihaveforbundets udvikling og udviklingsperspektiver.

f) Beslutter eller godkender servicetilbud fra Forbundskontoret.

g) Behandler alle spørgsmål, som forelægges af Forretningsudvalget eller øvrige udvalg.

h) Kan afklare tvivlsspørgsmål om forståelsen af vurderingsreglerne.

i) Kan fastsætte retningslinjer i vurderingssystemets hjælpetekster for, hvad der skal til for at opnå maksimalpriser i vurderingssystemet.

j) Kan fastsætte regler om eventuelle regionale eller lokale nedslag i vurderingspriserne, herunder nedslag for daghaver baseret på statistiske oplysninger om vurderingspriser og salgspriser i de konkrete områder. Sådanne regler skal dog samtidig sikre, at medlemmer som kan sælge til vurderingsprisen ikke tvinges til at sælge til underpris.

k) Kan udarbejde fortolkninger med henblik på ensretning af praksis.

l) Kan fastsætte regler om sanktioner i tilfælde, hvor foreninger ikke overholder kredsrepræsentantskabets beslutning om hel eller delvis central vurdering i kredsen.

m) Kan give Forretningsudvalget mandat til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i en kreds i tilfælde, hvor kredsen ikke fungerer efter kredsvedtægterne, eller hvor det skønnes nødvendigt at informere repræsentantskabet om forhold vedr. kredsen.

n) Kan under ansvar over for kongressen rette åbenbare fejl og åbenbare uhensigtsmæssigheder i de af kongressen fastsatte standardvedtægter for kredse, standardlejevilkår og vurderingsregler. En sådan beslutning kræver 2/3 flertal af de fremmødte i Hovedbestyrelsen.

o) I tilfælde hvor medlemmer, foreninger eller kredse tilsidesætter pligter på en måde, så den samlede kolonihavebevægelse lider skade, er Hovedbestyrelsen berettiget til at iværksætte foranstaltninger til sikring af pligternes overholdelse.

3. Fratræder forbundsformanden inden for de første år af valgperioden, indkaldes til ekstraordinær kongres for valg af ny forbundsformand. Fratræder forbundsformanden inden for det sidste år af valgperioden, fungerer næstformanden som forbundsformand i den resterende del af valgperioden. Fratræder næstformanden i valgperioden, vælger Hovedbestyrelsen en stedfortræder til at fungere i den resterende del af perioden.

Side 8 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

4. En Hovedbestyrelses-suppleant, valgt af kredsrepræsentantskabet blandt kredsbestyrelsens medlemmer, kan indtræde som suppleant for alle kredsens Hovedbestyrelsesmedlemmer.

5. Hovedbestyrelsen består - ud over forbundsformanden og næstformanden - af de valgte kredsformænd. Herudover deltager Direktøren, der dog ikke har stemmeret. Kredsene udpeger yderligere medlemmer til Hovedbestyrelsen efter antal udlejede haver i kredsen efter følgende formel:

• Antal udlejede haver 1201 – 3000 + 1 hovedbestyrelsesmedlem, i alt 2 medlemmer

• Antal udlejede haver 3001 – 6000 + 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, i alt 3 medlemmer

• Antal udlejede haver 6001 – 9000 + 3 hovedbestyrelsesmedlemmer, i alt 4 medlemmer

• Antal udlejede haver 9001 – + 4 hovedbestyrelsesmedlemmer, i alt 5 medlemmer

6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal af de fremmødte, medmindre andet fremgår af denne vedtægt. Hovedbestyrelsesmøder ledes af en af Hovedbestyrelsen valgt dirigent. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indkaldes ordinært 2 gange årligt. Hovedbestyrelsen indkaldes ekstraordinært, når forbundsformanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af hovedbestyrelsesmedlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at personer med tilknytning til Forbundets virke uden stemmeret kan deltage i Hovedbestyrelsens møder. Umiddelbart efter møder i Hovedbestyrelsen udarbejdes et referat, som udsendes til Hovedbestyrelsens medlemmer. Indsigelse over for referatet skal meddeles inden 2 uger. I tilfælde af indsigelse træffer Hovedbestyrelsen beslutning i sagen.

7. Hovedbestyrelsen nedsætter et Forretningsudvalg efter fremgangsmåden i stk. 8. Forretningsudvalget varetager inden for de af kongressen og Hovedbestyrelsen fastsatte rammer den løbende ledelse af Forbundet, bl.a.:

• Indstilling om budget

• Godkendelse af dispositioner, der overskrider budget eller fraviger fra i øvrigt udstukne rammer

• Behandling af sager om forbundets drift og økonomi

• Behandling af ansøgninger om långivning og kaution efter retningslinjer fastsat af Hovedbestyrelsen

• Ansættelse af direktør

Forretningsudvalget er, jf. stk. 1, berettiget til at træffe alle for Kolonihaveforbundets virke nødvendige beslutninger, herunder træffe beslutninger vedr. en kreds’s håndtering af en sag i tilfælde, hvor kredsens håndtering ikke følger kredsvedtægterne, føre forhandlinger med myndigheder og organisationer samt indgå aftaler og overenskomster mv.

8. Forretningsudvalget nedsættes umiddelbart efter, at Hovedbestyrelsen har konstitueret sig. Forretningsudvalget består - ud over Forbundsformanden, der er formand, og næstformanden - af:

• 3 medlemmer valgt af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kredsene i Storområde 1

• 1 medlem valgt af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kredsene i Storområde 2

• 1 medlem valgt af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kredsene i Storområde 3

• 2 medlemmer valgt af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kredsene i Storområde 4

• Herudover deltager Direktøren, der dog ikke har stemmeret

Hvert storområde kan vælge en suppleant, som kan møde i stedet for et medlem fra storområdet. Suppleanterne skal vælges på samme måde som Forretningsudvalgets faste medlemmer. Hvis det

Side 9 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

faste medlem udtræder af FU, indtræder suppleanten ikke automatisk i FU, idet der skal vælges en ny FU-repræsentant efter reglerne ovenfor.

Undlader hovedbestyrelsesmedlemmerne fra et storområde at vælge medlemmer af Forretningsudvalget, så vælges medlemmerne af den samlede Hovedbestyrelse.

9. Det påhviler Forretningsudvalget gennem fremsendelse af beslutningsreferater eller offentliggørelse af referater på Kolonihaveforbundets hjemmeside, at holde Hovedbestyrelsen orienteret om udvalgets beslutninger og dispositioner. Det påhviler endvidere Forretningsudvalget at orientere Hovedbestyrelsen om sager, som skønnes at være af principiel eller vidtrækkende karakter.

10. Forretningsudvalget indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt, eller et flertal af medlemmerne kræver det. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Udvalget træffer beslutning med simpelt stemmeflertal. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Der udfærdiges referat af udvalgets møder efter reglerne for Hovedbestyrelsen.

11. Hovedbestyrelsen/Forretningsudvalget nedsætter udvalg i det omfang, det findes nødvendigt.

§ 12. Kolonihaveforbundets klageorganisation

1. Kredsene nedsætter et vurderingsankeudvalg, som behandler klager over foreningernes vurderinger, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2-5.

§ 13. Administration og forvaltning

1. Forbundsformanden repræsenterer Kolonihaveforbundet i alle forhold udadtil og tegner Forbundsvirksomheden i alle sager, hvor ikke andet er angivet. Forbundsformanden agerer under ansvar overfor kongressen, Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.

2. Forbundsformanden er redaktør for medlemsbladet og dermed ansvarlig overfor medieansvarsloven.

3. Forbundsformanden kan i samråd med Forretningsudvalget givet tegningsmandat til Direktøren vedr. alle sædvanlige forretningsmæssige og organisatoriske dispositioner i forbindelse med Forbundets drift og service.

4. Forretningsudvalget kan fastsætte nærmere retningslinjer for formandens og direktørens tegningsret

5. Forbundskontoret varetager de opgaver, som er nødvendige for at sikre Kolonihaveforbundets daglige drift, jf. 3, stk. 2. Forbundskontoret varetager endvidere alle forhandlinger samt opgaver af juridisk karakter. Herudover kan Forbundskontoret tilbyde forskellige service-ydelser til foreningerne imod betaling.

6. Medlemmer af Hovedbestyrelsen og de af kongressen valgte revisorer kan ikke ansættes i funktionærstillinger inden for den samlede Forbundsvirksomhed.

Side 10 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

§ 14. Rejseudgifter m.m.

1. Der udbetales rejsegodtgørelse for deltagelse i mødevirksomhed inden for Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og udvalg af anden karakter efter Hovedbestyrelsens nærmere beslutninger.

2. Der udbetales rejsegodtgørelse til de delegerede, som deltager i Forbundets kongresser. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor.

3. Hvor samarbejdet med beslægtede forbund i udlandet tilsiger det, træffer Forretningsudvalget beslutning om omfanget af Kolonihaveforbundets repræsentation samt om dækning af rejse- og opholdsudgifter mv.

§ 15. Regnskab og revision

1. Kolonihaveforbundets regnskabsår er kalenderåret.

2. Det påhviler Forretningsudvalget at forestå Kolonihaveforbundets regnskabsaflæggelse og herunder drage omsorg for aflæggelsen af et årsregnskab indeholdende en resultat- og en statusopgørelse udarbejdet under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

3. Forretningsudvalget er endvidere pligtig løbende at udarbejde oversigter over budget og forbrug til Hovedbestyrelsen.

4. Over for Hovedbestyrelsen foretager Forretningsudvalget indstilling til ansættelse af statsautoriseret revision, som sammen med de to af kongressen valgte revisorer foretager revisionen af Kolonihaveforbundets samlede regnskabsaflæggelse. De to af kongressen valgte revisorer samt 2 revisorsuppleanter vælges ud af kongressens midte for en kongresperiode.

5. Den statsautoriserede revision tilrettelægger i samråd med de to af kongressen valgte revisorer revisionsarbejdet. Til brug for revisionsarbejdets gennemførelse kan revisor afkræve ethvert medlem af Forretningsudvalget skriftlige eller mundtlige oplysninger, ligesom revisor i det nævnte øjemed har adgang til Kolonihaveforbundets protokoller, korrespondance og arkiv.

6. Revision af Kolonihaveforbundets regnskaber skal afsluttes så betids, at regnskabet i revideret stand og med revisionspåtegning kan forelægges Hovedbestyrelsen til godkendelse inden udløbet af 1. halvår i det efterfølgende regnskabsår.

7. Revisionsprotokollen skal sammen med Kolonihaveforbundets regnskaber for en forløben 3-års regnskabs periode udsendes til de delegerede i de år, hvor der afholdes kongres.

§ 16. Vedtægtsændringer

1. Ændringer i Kolonihaveforbundets Vedtægt kan alene finde sted på en kongres og iværksættes efter kongresreferatets godkendelse, med mindre kongressen fastsætter et andet

Side 11 af 11

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

iværksættelsestidspunkt. For at være gyldig skal ændringer vedtages af kongressen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

4. Såfremt Kolonihaveforbundets virke bringes til ophør, overgår Kolonihaveforbundets midler til formål, der er i overensstemmelse med § 3.

Vedtaget af kongressen september 2018

§ 17. Kolonihaveforbundets ophør

1. Kun kongressen kan træffe beslutning om Kolonihaveforbundets ophør.

2. For at være gyldig skal beslutningen træffes af 2 på hinanden følgende kongresser, der afholdes med mindst 6 måneders mellemrum.

3. På hver af de afholdte kongresser skal beslutningen være truffet med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
KREDSVEDTÆGT

§ 1. Kredsens navn og stiftelse.

1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, kreds 1, Hovedstaden Syd. Kredsen består af haveforeninger beliggende i København, Tårnby, Dragør og Frederiksberg kommuner.

2. Kredsen er stiftet den 28. februar 1982 i medfør af Forbundsvedtægtens § 4, stk.2.

§ 2. Formål og virke.

1. Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Forbundets mål og virksomhed, som det kan udledes af Forbundsvedtægtens § 3.

2. Kredsbestyrelsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede foreninger:

a) Arbejder for at fremme de enkelte haveforeningers engagement i kolonihavebevægelsen.

b) Arbejder for at sikre foreningernes engagement i kredsens udpegning af tillidsfolk til forbundets kompetente organer.

c) Arbejder for at sikre, at de enkelte foreningers idéer, synspunkter og ønsker inddrages i arbejdet i forbundets kompetente organer samt i forhandlinger med udlejere og myndigheder.

d) Koordinerer høringer og møder i kredsens foreninger i forbindelse med forhandlinger med offentlige myndigheder om spørgsmål, som berører flere eller alle foreninger i kredsen, herunder spørgsmål om lejekontrakter, bygningsmæssige forhold, lokal- og kommuneplanlægning, offentlige anlæg og serviceydelser mv., jfr. dog stk. 2.3.

e) Holder foreningerne orienteret om arbejdet i og beslutninger truffet af forbundets kompetente organer, udlejere eller myndigheder samt bistår foreningerne med at føre beslutningerne ud i livet.

f) Koordinerer erfaringsudveksling blandt kredsens foreninger.

g) Foretager godkendelse af byggeansøgninger, hvor dette er aftalt med foreningen eller udlejer.

h) Hjælper med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disses medlemmer eller mellem foreningerne.

i) Besvarer generelle henvendelser vedr. betingelser gældende for haver i kredsen.

j) Indkalder og afholder generalforsamling i medlemsforeningerne i de § 2, stk. 4, nævnte tilfælde.

k) Fastlægger regler og procedurer for foreningernes indberetning til kredsen af oplysninger, som er nødvendige for kredsens varetagelse af sine opgaver.

l) Varetager koordinering af Forbundets præmieringsordning for kredsens medlemsforeninger.

3. Kredsbestyrelsen varetager i samarbejde med forbundsledelsen følgende opgaver:

a) Deltager i forhandling, herunder genforhandling, og indgåelse af lejekontrakter, hvor Kolonihaveforbundet står som lejer. Hvor lejeaftaler om arealer, der udlejes til haveforeninger, indgås med staten, kommunal myndighed eller privat ejer, kan disse med forpligtende virkning alene indgås af Kolonihaveforbundet sammen med den lokale kreds.

Side 2 af 7

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

b) Deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder i samarbejde med forbundsledelsen om arealplanlægning, offentlige anlæg, kloakering, byggeforhold mv.

c) Bistår, i øvrigt efter anmodning, forbundsledelsen ved udredning af sager, som angår kredsens foreninger og ved behandling af spørgsmål af generel karakter. 4. Hvis kredsbestyrelsen i særlige tilfælde skønner, at der er et påtrængende behov for, at en forenings medlemmer får lejlighed til at træffe beslutning i en sag, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling, kan kredsbestyrelsen opfordre foreningens bestyrelse til at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis foreningens bestyrelse undlader at følge kredsbestyrelsens opfordring, kan kredsbestyrelsen, for foreningens regning, indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med den angivne sag på dagsordenen. Kredsbestyrelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning. 5. Efter vedtagelse i Kolonihaveforbundets Forretningsudvalg kan forbundsledelsen under tilsvarende betingelser, for foreningens regning, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en medlemsforening i tilfælde, hvor kredsbestyrelsen ikke har fundet dette nødvendigt. Forbundsledelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning. 6. Hæftelse: Kredsen hæfter alene med kredsens formue for kredsens gældsforpligtelser.

§ 3. Kredsrepræsentantskabet/kredsrepræsentantskabs-generalforsamlingen (herefter kaldet kredsrepræsentantskabet).

1. Kredsens øverste myndighed er kredsrepræsentantskabet. Kredsrepræsentantskabet kan træffe beslutninger, der er bindende for medlemsforeningerne og deres medlemmer.

2. Det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned og med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med evt. revisionsberetning

4. Indkomne forslag

5. Godkendelse af budget for det kommende år

6. Valg af kredsformand, kredskasserer og evt. kredssekretær

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af interne kredsrevisorer og suppleanter

9. (evt.) Valg af ekstern revisor

10. (evt.) Nedsættelse af vurderingsudvalg/ankeudvalg

11. I kongres år valg af delegerede til forbundets kongres og evt. suppleanter

12. Eventuelt

3. Ordinært kredsrepræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel, adresseret til de enkelte foreningers formænd. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet. Med indkaldelsen skal følge kredsens reviderede årsregnskab, samt budgetforslag for det kommende år.

4. Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være kredsformanden i hænde senest 1. februar før repræsentantskabsmødets afholdelse, hvorefter de skal optages på en revideret dagsorden, som udsendes til foreningerne. Den reviderede dagsorden og de indkomne

Side 3 af 7

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

forslag skal være foreningerne i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. Der kan på repræsentantskabsmødet stilles ændringsforslag.

5. Adgang og stemmeret har foruden kredsbestyrelsen, der er fødte medlemmer, repræsentanter fra kredsens tilsluttede foreninger. Ret til at repræsentere en forening bortfalder ved ophør af medlemskab af en forening i kredsen.

6. Udover kredsbestyrelsesmedlemmerne er foreningerne hver især berettiget til at lade sig repræsentere med 2 repræsentanter, hvoraf 1 repræsentant skal være medlem af foreningens bestyrelse. Foreninger med over 300 udlejede haver har dog ret til at lade sig repræsentere med yderligere 1 medlem pr. 150 udlejede haver, dog med max. 4 repræsentanter. Foreningernes repræsentanter, herunder kredsbestyrelsesmedlemmerne, er valgbare til kredsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet.

7. Kredsen kan lade udfærdige adgangskort til de valgte repræsentanter, adgangskortet benyttes som stemmekort.

8. Formanden for Kolonihaveforbundet, eller den han bemyndiger hertil, har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet med taleret men uden stemmeret.

9. Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

10. Beslutning om ændringer i vedtægt, optagelse af kollektive lån og kredsens eventuelle opløsning forudsætter dog, at mindst 2/3 af repræsentanterne har givet fremmøde, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

11. Afstemning foretages ved håndsoprækning (evt. stemmekort), dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en forslagsstiller begærer det, eller hvis mindst 10 % af de tilstedeværende stemmeberettigede ved håndsoprækning stemmer herfor, eller hvis et flertal af kredsbestyrelsen eller dirigenten måtte ønske det. Til optælling af stemmer nedsættes et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der under dirigentens ledelse foretager optælling.

12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

13. En repræsentant, som er forhindret i at være til stede på repræsentantskabsmødet, kan vælges såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

14. Repræsentantskabsmødets referat underskrives af mødets dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af kredsens formand senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse. Referatet er offentligt for medlemmerne.

§ 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det besluttes af kredsbestyrelsen, eller når mindst 1/4 af repræsentantskabets medlemsforeninger skriftlig fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

2. Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan der kun træffes beslutning, hvis mindst 4/5 af de medlemsforeninger, der har begæret det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, er til stede. Forslagsstillerne motiverer selv den opstillede dagsorden.

3. Indkaldelse skal finde sted senest 8 dage efter kravets fremsættelse. Repræsentantskabsmødet skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

Side 4 af 7

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

4. Forbundets Forretningsudvalg kan bemyndige Forbundskontoret til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i en kreds i tilfælde, hvor kredsen ikke fungerer efter kredsvedtægterne eller, hvor det skønnes nødvendigt at informere repræsentantskabet om forhold vedr. kredsen.

§ 5. Kredsbestyrelsen.

1. Kredsbestyrelsen består af 1 kredsformand, 1 kredskasserer, samt 5 kredsbestyrelses-medlemmer.

2. Kredsbestyrelsesmedlemmer vælges på repræsentantskabsmødet blandt de fremmødte repræsentanter fra medlemsforeningerne, herunder den siddende kredsbestyrelse. Det skal tilstræbes, at alle kommuner eller foreninger i kredsen er repræsenteret i kredsbestyrelsen. Et bestyrelsesmandat bortfalder ved ophør af medlemskab af en forening i kredsen.

a) I ulige år vælges: 1 formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 medlem af vurderingsankeudvalget for en 2 års periode.

b) I lige år vælges: 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 medlemmer af vurderingsankeudvalget for en 2 års periode.

c) Hvert år vælges: 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 suppleant til vurderingsankeudvalget for en 1-års periode.

d) Genvalg kan finde sted for samtlige.

3. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Kredsbestyrelsen oppebærer honorar, godtgørelser eller andre ydelser efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

5. Kredskassereren varetager kredsens samlede regnskabsaflæggelse under direkte ansvar over for repræsentantskabet.

6. Kredsbestyrelsen afholder møde så ofte kredsformanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 2 kredsbestyrelsesmedlemmer kræver det - dog mindst hver tredje måned.

7. På det første kredsbestyrelsesmøde efter ordinært repræsentantskabsmøde konstituerer kredsbestyrelsen sig med en næstformand og en sekretær.

8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særopgaver.

9. Såfremt kredsformand eller kredskasserer fratræder i utide, og dette ikke sker umiddelbart før repræsentantskabsmødet, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for nyvalg.

10. Over kredsbestyrelsesmøderne skrives et referat, hvori et hvert mindretal, såfremt det fremsætter ønske herom, har krav på at få sine meninger ført til referat. Et referat skal godkendes af kredsbestyrelsen.

11. Kredsbestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

a) en bestyrelsesansvarsforsikring, som omfatter kredsbestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

b) en underslæbsforsikring, der omfatter kredsens tab ved underslæb i forbindelse med administration af kredsens midler,

c) en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter ankeudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger.

12. Tavshedspligt:

Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af kredsbestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for kredsen. Medlemmer af kredsens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, sælger samt en evt. køber.

Side 5 af 7

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

§ 6. Valg af revisorer.

1. Der vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hver andet år.

2. Hvert år vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år.

§ 7. Valg af delegerede til forbundets kongres.

1. Valg af delegerede sker i henhold til forbundsvedtægten § 9 og indberettes til Forbundskontoret.

2. Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder kredsbestyrelsen de delegerede og suppleanter til et møde, hvor koordinering og prioritering af kredsens samlede oplæg til kongressen foretages.

§ 8. Kredsens vurderings- og klageorganisation.

1. Kredsen kan vælge eller nedsætte et centralt vurderingsudvalg, der vurderer i foreninger, der ikke selv har et vurderingsudvalg. Kredsens repræsentantskab kan endvidere beslutte at centralisere vurderinger i kredsen helt eller delvist for bestemte foreninger, så disse foreninger ikke selv må udføre opgaven. Repræsentantskabets beslutning træffes ved simpelt flertal. Foreninger, der ikke efterlever repræsentantskabets beslutning kan pålægges en bod, hvis størrelse fastsættes af Hovedbestyrelsen, jf. Forbundsvedtægtens § 11, stk. 2l. Kredsen fastsætter regler for evt. gebyr for vurderinger i foreninger.

2. Kredsen vælger eller nedsætter et vurderingsankeudvalg, hvortil en anke kan indbringes fra en forening eller et medlem, som har fået foretaget en vurdering. Kredsen fastsætter regler for behandling af anken samt evt. gebyr herfor.

3. En vurderingsperson må ikke deltage i vurdering af et hus i både vurderingsudvalg og ankeudvalg. Hvis dette medfører, at der ikke er nok medlemmer i et vurderingsankeudvalg, skal kredsen bede en anden kreds om hjælp med vurderingsankesagen.

4. Vurderingsankeudvalgets afgørelse i den konkrete sag er bindene for alle og kan ikke påklages.

5. Vurderingsankeudvalget kan under særlige omstændigheder beslutte at optage en vurdering til fornyet vurdering.

9. Kontingent.

1. For medlemskab af kredsen betaler foreningerne, ud over det til enhver tid gældende kontingent til Kolonihaveforbundet, et kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

2. Kontingentåret følger regnskabsåret, 1. januar til 31. december. Kredskontingentet forfalder i 2 rater henholdsvis Januar og Juli. Ved for sen indbetaling pålægges 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Der kan pålægges gebyr.

3. Såfremt en medlemsforening ikke har betalt skyldigt kontingent til kredsen eller forbundet inden afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, er medlemsforeningen deltagerberettigede på repræsentantskabsmødet, men ikke stemmeberettigede.

§ 10. Regnskab.

1. Kredsens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

Side 6 af 7

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

2. Det påhviler kredskassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.

3. Det påhviler i øvrigt kredskassereren, på ordinære kredsbestyrelsesmøder, at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

4. Kredsens midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter. Regler om disposition over midlerne fastsættes af kredsbestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

§ 11. Tegningsret.

1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid udøves af mindst 2 personer, hvoraf mindst 1 skal være formand eller kasserer. I alle øvrige forhold repræsenterer kredsformanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse, herunder evt. kredskontor.

§ 12. Revision.

1. Revision af kredsens regnskabsaflæggelse finder sted ved de af repræsentantskabet valgte interne revisorer.

2. Revisorerne skal gennemgå den daglige bogføring og bilagsmateriale med mere, ligesom de skal kontrollere gennemførelsen af de af repræsentantskabet trufne beslutninger i økonomisk henseende. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere kredsens bøger, regnskabsbilag samt formue. Revisorerne skal foretage mindst ét årligt kasseeftersyn. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

3. Revisorerne er berettiget til at forlange regnskabet revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, såfremt de under gennemgangen af kredsens regnskaber støder på forhold, der efter deres skøn kan motivere dette.

4. Revisorerne fører en revisionsprotokol, som kredsbestyrelsen skal have forelagt efter hver afholdt revision.

§ 13. Foreningsgeneralforsamlinger.

1. Kredsbestyrelsen har ret til at overvære de under kredsen hørende foreningsgeneralforsamlinger med taleret, men uden stemmeret. Kredsen skal indkaldes med samme varsel som foreningernes medlemmer.

§ 14. Ophørsbestemmelser.

1. I tilfælde af kredsens opløsning, skal kredsens midler i det hele tilfalde de enkelte foreninger i forhold til antal udlejede haver.

Side 7 af 7

Smedeholm 13 C ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tlf. 38 28 87 50 ∙ www.kolonihaveforbundet.dk ∙ info@kolonihave.dk ∙ CVR 1615 4628

Medlem af Det internationale kolonihaveforbund

Version 1.0 i kongresperioden 2018-2021

§ 15. Lokale bestemmelser (frivillig)

Kredsen fastsætter selv resten efter reglerne i Forbundsvedtægtens § 8. stk. 6, hvorefter disse standardvedtægter er obligatoriske for kredsen, medmindre det særskilt er angivet, at en bestemmelse er frivillig. Kredsen kan supplere vedtægterne med lokale regler. Evt. supplerende vedtægter SKAL

fremgå af § 15. En kreds’s supplerende bestemmelser må dog aldrig stride mod Kolonihaveforbundets vedtægt eller kredsvedtægten eller Kolonihaveforbundets foreningsvedtægt.

Senest ændret af Kongressen i september 2018


Jørgen Ullman 16.03.2018 16:22

Hej Søren..
Du bedes sende dit spørgsmål videre til Kolonihaveforbundet. Hvis det ikke lykkes er du velkommen til at vende tilbage.

søren højlo 12.03.2018 16:14

Vi har en nyttehavn skal der være et wc eller ikke wc til alle samme, hvad sige lov om det kan jeg sige nej tak da vi kun er 6 mdr. om år.

| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel