Lejekontrakt/lejevilkår

Standardlejekontrakt mellem HF Fremtiden og medlem

1) LEJEAFTALE
 
2) STANDARDLEJEVILKÅR FOR LEJE AF EN HAVELOD UNDER KOLONIHAVEFORBUNDET (FORENINGER PÅ LEJET JORD)
 
3) Tillæg til Standardlejevilkår for leje af en havelod under Kolonihaveforbundet (Foreninger på lejet jord)
 
 
 

LEJEAFTALE

Udarbejdet af Kolonihaveforbundet

 

  Medlemmets eksemplar

  Haveforeningens eksemplar

 

Haveforeningens navn:                    

 

Adresse:                                                

 

Haveforeningen udlejer ikke særskilt matrikuleret havelod  nr.      

inden for haveforeningens område på

Matr. nr.:                                              

 

Til

Lejer 1:               Navn:      

                              (Registreres hos Forbundet / modtager Havebladet)

                             Adresse:      

                     

                          Tlf. nr:        

E-mail adresse:      

 

 

Lejer 2:               Navn:      

                              

                             Adresse:      

                    

                          Tlf. nr:       

E-mail adresse:      

 

 

 

 

Lejemålet begynder den:                   

 

 

I lejeaftaler, hvor haveforeningen ikke ejer haveforeningens område, er grundlaget for lejeaftalen lejevilkår i hovedlejeaftale mellem kolonihaveområdets ejer og Kolonihaveforbundet, den stedlige Kreds eller en haveforening samt genudlejningsaftale med haveforeningen. Lejevilkår i en hovedlejeaftale og genudlejningsaftale går i enhver henseende forud for denne lejeaftale om en havelod.

 

VILKÅR FOR LEJE AF HAVELOD

_______________________________________________________________________________________________

 


1. Generelle vilkår

Under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse er lejer frit stillet i sin brugsret.

Lejer kan tilrettelægge byggeri eller andre indretninger efter økonomisk evne, men må gøre sig klart, at der er tale om en lejet havelod til kolonihaveformål.

Kolonihaven er en social foreteelse og skal behandles derefter. Der gælder derfor en række begrænsninger i brugsretten, som ikke forekommer i det almindelige åbne sommerland og marked for sommerhuse.

Særligt gælder, at ingen bebyggelse eller indretning kan sælges uden, at vurdering og værdiansættelse har fundet sted efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Salg kan ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken som skal tilsikre, at sælger ikke opnår kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.

 

2. Kolonihaveforbundet

Ved lejeaftalens indgåelse bliver lejer medlem af haveforeningen og Kolonihaveforbundet.

 

3. Haveleje

Haveleje fastsættes af generalforsamlingen.

Betalingssted, betalingsmåde og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.

Er haveleje ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling.

Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen.

Forfalder haveleje eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

 

4. Udlejers adgang til det lejede

Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig adgang til haven og den på haven opførte bebyggelse, hvis forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte uopsættelige foranstaltninger.

 

5. Lejemålets overdragelse

Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op- og nedstigende linie. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.

 

Lejemålet ophører, når lejer afgår ved døden.

 

Dog gælder,

 

at   en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, med- mindre haveforeningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

 

at   en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, har samme ret, under forudsætning af, at samlivet bestod på samme folkeregisteradresse ved dødsfaldet.

      Ret til at fortsætte lejemålet gælder ikke en efterlevende samlever, der har lejet en anden have i foreningen.

 

at   en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdra-get lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

 

Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte betingelser er opfyldt.

 

Ved enhver overdragelse af lejemål kan bestyrelsen kræve ulovlige forhold på havelodden lovliggjort.

 

 

 

 

6. Opsigelse af lejeaftalen

Fra lejers side kan lejeaftalen opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned.

 

7. Ophævelse af lejeaftalen

I følgende tilfælde kan haveforeningens bestyrelse ophæve lejeaftalen:

 

7.1.   Hvis haveleje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og lejer ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat til den af medlemmet senest oplyste bopælsadresse.

        

         Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at havefor-eningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen  ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

 

7.2.   Hvis lejer overlader brugen af haven til andre, og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejer eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for haveforeningen og dens medlemmer.

 

7.3.   Hvis lejer i væsentlig grad misrøgter haven eller tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensregler eller bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra.

 

Tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad og krav til skelafstand.

        

8. Pantsætning

Ved optagelse af lån med pant i kolonihavehuset eller stiftelse af retspant ved udlæg, skal bestyrelsen ophæve lejeaftalen, hvis långiver har fremsat begæring om salg af kolonihavehuset på tvangsauktion.

 

9. Retsvirkning af opsigelse og ophævelse

Når medlemskabet og lejeaftalen er opsagt eller ophævet, genudlejer bestyrelsen haven og sælger bebyggelsen på haven bedst muligt inden for haveforeningens værdiansættelse.

 

Ved afregning af salgsprovenuet til det tidligere medlem fratrækkes haveforeningens tilgodehavende, herunder restancer, udgift til lovlig-gørelse, advokatomkostninger, retsgebyrer m.m.

 

 

 

     , den       

 

 

 

Udlejer:         _________________________________________________

                       For Haveforeningen

 

 

 

Lejer (1):       ________________________________________________

                       Underskrift

 

 

 

Lejer (2):      _________________________________________________

                      Underskrift

 

 

STANDARDLEJEVILKÅR FOR LEJE AF EN HAVELOD UNDER KOLONIHAVEFORBUNDET (FORENINGER PÅ LEJET JORD)


1. Betingelser for medlemskab
1. Ved lejekontraktens indgåelse bliver lejer medlem af haveforeningen og Kolonihaveforbundet. Medlemskabet medfører, at lejer er forpligtet til at følge Kolonihaveforbundets regler og beslutninger truffet af Kolonihaveforbundets organer
2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse
3. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen. Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
4. Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør, jf. § 11.
5. Et medlem kan kun leje/eje én have under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør, jf. § 12.
6. Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud. Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån.
7. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som Kolonihaveforbundets organer, foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde vilkårene i lejekontrakten.
8. Medlemmet er forpligtet til at overholde bestemmelser, der begrænser lejers brugsret. Disse begrænsninger fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer, foreningens vedtægter mv.
9. Medlemmet er forpligtet til at overholde Kolonihaveforbundets regler om vurdering og salg af kolonihavehuse. Salg kan endvidere ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken, som skal tilsikre, at sælger ikke opnår kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.

2. Vedligeholdelse af haven

1. Lejer er forpligtet til at vedligeholde haven efter foreningens regler herom.
2. Lejer har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.
3. Generalforsamlingen kan fastsætte bod for manglende vedligeholdelse.
4. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligehold, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer.
5. Betaling af bod, konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

3. Fællesarbejde

1. Lejer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter.
3. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

4. Haveleje og andre pligtige pengeydelser til foreningen
1. Haveleje fastsættes af generalforsamlingen.
2. Betalingssted og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.
3. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Forfalder haveleje eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
4. Er haveleje og anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling.
5. Generalforsamlingen og evt. kredsen kan fastsætte andre beløb, eksempelvis engangsbeløb til anlægsarbejde eller bod for manglende vedligeholdelse af haven, bod for manglende overholdelse af pålæg til at lovliggøre eller lignende. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

5. Udlejers adgang til det lejede
1. Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig adgang til haven og den på haven opførte bebyggelse, hvis forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte uopsættelige foranstaltninger.


6. Optagelse af ny lejer på kontrakten
1. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmer sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.

7. Overdragelse af lejemål
1. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret og op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre, hvis der er venteliste i foreningen.

8. Opsigelse af lejemålet
1. Fra lejers side kan lejekontrakten opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til d. 1. i en måned. Retsvirkninger af opsigelse fremgår af punkt 12.

9. Ophør af lejemålet ved dødsfald
1. Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter nærmere aftale med skifteretten, dog senest 1 år efter dødsfaldet, jf. endvidere punkt 12 om retsvirkninger af ophør.
2. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner dog ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.


10. Ophævelse af lejemålet
1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.
2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven eller hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt
haveforeningens område ude fra. Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området udefra fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer mv.
3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i § 1.6 og trods påtale fortsætter dermed.

4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer. Ophævelsen gælder i så fald alle personer på lejekontrakten.

5. Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge en bestyrelse at ophæve lejemålet, hvis lejer ikke overholder hovedlejekontrakten med jordejer.


11. Pant
1. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om adkomst eller pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.
2. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.
3. Hvis bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.

12. Retsvirkninger af opsigelse, ophør ved dødfald samt ophævelse
1. Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.
2. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejekontrakten. Denne ret er dog betinget af, at bygning mv. er lovlig samt at have og bebyggelse er vurderet efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Prisen på huset må ikke overstige vurderingsprisen.
3. Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter det udtrædende medlem for enhver pligtig pengeydelse, f.eks. haveleje, indtil grunden er ryddet eller bebyggelsen er solgt/overdraget. Lejer har ligeledes pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
4. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
5. Særligt for ophævelse af lejemålet gælder, at hvis lejer ikke inden 4 uger efter lejemålets ophævelse har fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende kolonihaveafståelsesregler kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

 
 
  

TILLÆG TIL

STANDARDLEJEVILKÅR FOR LEJE AF EN HAVELOD UNDER KOLONIHAVEFORBUNDET (FORENINGER PÅ LEJET JORD)

 

  1. 1.   Betingelser for medlemskab

Stk. 6. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaf­tale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsæt­ter dermed, eller såfremt lejeren af et havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for fore­ningen og dens medlemmer

 

Litra a): At overlade brugen af haveloddet til andre, vil sige at overlade det andre personer end de der er omfattet af husstanden, uden at mindst 1 af ejerne/lejerne er til stede. At være omfattet af husstanden vil sige at være folkeregistertilmeldt på den adresse, som lejeren/lejerne af huset er tilmeldt.

 

Litra b): Bestyrelsen vil normalt tillade brug af haveloddet til andre end husstanden, såfremt følgende forhold opfyldes:

- At opholdet er af kortere varighed,

- At husstanden opholder sig mere på haveloddet, end "de andre” gør

     - At "de andre" overholder haveforeningens vedtægter og ordensregler.

                        

  1. 2.   Vedligeholdelse af haven

Stk. 4 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis

a) medlemmet i væsentlig grad misligholder det lejede havelod og såfremt haveforeningen tidligere på lejers regning har fået udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som har fastslået at haven er utilstrækkeligt vedligeholdt og har fået sat en gartner på, på medlemmets regning.

b) medlemmet tidligere eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området.

 

 

   9. Ophør af lejemålet ved dødsfald

Stk. 2. Samlever/person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år omfatter også såfremt vedkommende i sommerperioden i kolonihaven har levet i et ægteskabslignende forhold med samlever i mindst 2 sæsoner og er medunderskriver på lejekontrakten.

Disse regler gælder kun, for så vidt pågældende, efter foreningens skøn, inden for den forløbne tid har taget del i havens pasning og pleje m.m. og under forudsætning af, at samlivet i kolonihaven bestod på pågældende tidspunkt. Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

 

             Vedtaget på generalforsamlingen d. 24. maj 2016

 

         

_______________                                            _______________

  Jørgen Ullman                                                        Pia Nielsen

     Formand                                                             Sekretær

Dato: ________                                               Dato: ________

 

                                   _________________

                                        Brian Hilskov

                                             Dirigent

                                   Dato: _________

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 16:35

Hej
Jeg vil gerne skrive op på venteliste, kan I hjælpe.
Mvh
Maick
Mail: maickkobane@gmail.com

25.08 | 09:18

Hej bil gerne skrives op på en venteliste hvem kontakter jeg. Hilsen Hava

11.07 | 20:48

Hej Simon
Samme svar:
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret. Dbh Susanne Aabel

11.07 | 20:47

Hej Simon
Ingen salg af haver, giver ingen ændringer på ventelisten, derfor er den ikke opdateret.
Dbh
Susanne Aabel